Chủ trương chính sách - Huyện Cam Lộ

Chủ trương chính sách

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 29/12/2016 của HĐND huyện để thực hiện kế hoạch phát triển quỹ đất phục vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết kéo dài và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/06/2016 của HĐND huyện về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng ở các thôn, bản,...

Nghị quyết thông qua đề án "Xây dựng chính quyền điện tử huyện Cam Lộ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Nghị quyết tiếp tục thực hiện và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động trực tiếp, đáp ứng nhu cầu phát...

Nghị quyết tiếp tục triển khai thực hiện và điều chỉnh, bổ sung mốt số nội dung nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 25/07/2017 của HĐND huyện về phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết triển khai thực hiện và điều chỉnh , bổ sung một số nội dung nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND huyện về nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa...

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết thông qua đề án phát triển công nghiệp, thương mai, dịch vụ và du lịch huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Nghị quyết thông qua đề án xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp có giá trị gia tăng cao gắn với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 05/-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung nghị quyết số 44/NQ-HĐND, ngày 31/12/2020 của HĐND huyện để thực hiện kế hoạch phát triển quỹ đất giai đoạn 2021-2025

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 2916

Tổng lượt truy cập: 6.011.893