Quy hoạch vùng huyện - Huyện Cam Lộ

Quy hoạch vùng huyện

Quyết định v/v phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cam Lộ

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND v/v phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cam Lộ. Theo đó, phê duyệt bổ sung dự án Khai thác và chế biến vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá khối A- Tân Lâm, với diện tích 8.390 m2 đất tại xã Cam Thành vào...

Quy hoạch vùng huyện 2023

Quyết định về việc bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cam Lộ

Ngày 03/7/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cam Lộ. Theo đó, bổ sung 10 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cam Lộ. Giao UBND huyện Cam Lộ công bố công khai dự án được bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo...

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cam Lộ

Ngày 13/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cam Lộ.

Quyết định v/v bổ sung DÁ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cam Lộ

Quyết định v/v bổ sung DÁ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cam Lộ

Quyết định về việc bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lộ

Quyết định V/v bổ sung công trình, dự án, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cam Lộ

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 3989

Tổng lượt truy cập: 6.012.966