Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Phòng Giáo dục và Đào tạo

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Cam Lộ (viết tắt là phòng GD&ĐT huyện) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của UBND huyện, chủ tịch UBND huyện.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng: Phòng GD&ĐT huyện có Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

1. Trưởng phòng: là Ủy viên UBND huyện do HĐND huyện bầu, do chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND huyện theo quy chế làm việc và phân công của UBND huyện;

2. Phó trưởng phòng: là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

PHÒNG GD&ĐT
Địa chỉ: Số 24, đường Tôn Thất Thuyết, Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Tiến Long

Trưởng phòng

0905871788

nguyentienlong.thcs@quangtri.gov.vn

Bà: Phan Thị Phương Lan     

P. Trưởng phòng

0943288979

  phanthiphuonglan@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Liên

0982159678 nguyenthilien.camlo@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Thái Hoàng

0905022678 nguyenthaihoang@quangtri.gov.vn

Ông: Thái Bình Minh

0911393286 thaibinhminh@quangtri.gov.vn

Ông Nguyễn Trung Hiếu

0945203368 nguyentrunghieu@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 832

Tổng lượt truy cập: 5.993.926