Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Phòng Tư pháp

PHÒNG TƯ PHÁP

I. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cở sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật. 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng: Phòng Tư pháp huyện có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và các công chức khác.

1. Trưởng phòng: là Ủy viên UBND huyện do HĐND huyện bầu, do chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND huyện theo quy chế làm việc và phân công của UBND huyện;

2. Phó trưởng phòng: là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: Số 35, đường Tôn Thất Thuyết, Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Thanh Sơn

                              Trưởng phòng                  

 0945777234

             nguyenthanhson.camlo@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Thanh Bình                      

 0916160875

 nguyenthanhbinhe@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Kiều Lý                                      

                                                      

 nguyenthikieuly@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Thu Thanh              

 0982583199

 nguyenthithuthanh@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 749

Tổng lượt truy cập: 5.993.843