Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Cam Lộ

 BQLDA, PTQĐ&CCN

I. Chức năng, nhiệm vụ: Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Cam Lộ (sau đây viết tắt là BQLDA, PTQĐ&CCN) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Cam Lộ, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của UBND huyện; chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật; hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

II. Tổ chức bộ máy: Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. 

1. Giám đốc Ban QLDA, PTQĐ&CCN là người đứng đầu Ban, trực tiếp quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Ban.

2. Phó Giám đốc Ban QLDA, PTQĐ&CCN là người giúp Giám đốc Ban  thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một phó giám đốc Ban được Giám đốc Ban uỷ quyền điều hành các hoạt động của Ban. 

Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Cam Lộ 

Địa chỉ: Số 34, đường Tôn Thất Thuyết,  Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Trần Kiêm Tiến

Giám đốc

0914124333

trankiemtien@quangtri.gov.vn

Ông: Bùi Văn Luật

P.Giám đốc

0917251246

buivanluat@quangtri.gov.vn

Ông:Nguyễn Văn Phượng

P.Giám đốc

0905658899

nguyenvanphuong@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 15

Hôm nay: 552

Tổng lượt truy cập: 6.737.595