Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Phòng VHTT

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

I. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. phát thanh - truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, hạ tầng thông tin trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng: Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

1. Trưởng phòng: là Ủy viên UBND huyện do HĐND huyện bầu, do chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND huyện theo quy chế làm việc và phân công của UBND huyện;

2. Phó trưởng phòng: là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Số 15, đường Trần Hưng Đạo,  Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

        Email

Bà: Trần Thị Anh

Trưởng phòng

0915071413         

tranthianh@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Vĩnh Hiền  

P.Trưởng phòng

0949659333      

levinhhien@quangtri.gov.vn

Ông: Đinh Nhu Ý

0935599113                                             

dinhnhuy@quangtri.gov.vn

Ông: Trần Đức Hóa

0944259367    

tranduchoa@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 3675

Tổng lượt truy cập: 6.012.652