Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Phòng Tài chính - Kế hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

I. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng TC - KH là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách; về quy hoạch trên địa bàn huyện; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền han của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng:

1. Trưởng phòng: là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Phó trưởng phòng: là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Số 146 đường Hàm Nghi, Khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Vũ Thị Hoàng Lan

Trưởng phòng

0962040777

vuthihoangloan@quangtri.gov.vn

Ông:Thái Tăng Hữu

P. Trưởng phòng

0905856579

thaitanghuu@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Văn Thọ

0911082777

nguyenvantho@quangtri.gov.vn

Ông: Bùi Quý Định

0903549199

buiquydinh@quangtri.gov.vn

Ông:Nguyễn Đăng Khoa

0915717191

nguyendangkhoa@quangtri.gov.vn

Ông: Hoàng Văn Trị

0905994111

hoangvantri@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Ngọc Châu Giang   

0975027311

nguyenngocchaugiang@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 3681

Tổng lượt truy cập: 6.012.658