Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

I. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Kinh tế - Hạ tầng là cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế....trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng: Phòng Kinh tế - Hạ tầng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

1. Trưởng Phòng là người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng. Có trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND và UBND huyện.

2. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác theo lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Khi Trưởng phòng vắng mặt, 01 Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Hoàng Tân Cương

Trưởng phòng

0905018234

 hoangtancuong@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Hồng Sơn

P. Trưởng phòng

0943555144

nguyenhongson@quangtri.gov.vn

Ông Hồ Văn Hùng

0982871784

hovanhung@quangtri.gov.vn

Ông: Ngô Thanh Hòa

0913409789

 ngothanhhoa@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Lan

0917677385

 nguyenthilan.camlo@quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 681

Tổng lượt truy cập: 5.993.775