Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Cam Lộ tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian qua, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Cam Lộ đã được các phòng, ban, đơn vị, địa phương chú trọng và tích cực triển khai thường xuyên, liên tục. Tính đến ngày 15/12/2023, tỷ lệ giải ngân kế hoạch 2023 thực tế (nguồn thu tính theo số nhập Tabmis) của huyện là 55.884,342 triệu đồng/68.610,000 triệu đồng đạt 81,45% kế hoạch; điểm chấm tiểu mục cải cách hành chính (CCHC) “Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm” của huyện Cam Lộ đạt 1,62/2,0 điểm. Hết thời gian giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 (tính đến 31/1/2024), tổng giải ngân các nguồn vốn của huyện là 155.947,486 triệu đồng/KH 156.747,646 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,29%.

Nhiều công trình hạ tầng được hoàn thiện nhờ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đạt được kết quả trên là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong huyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng, quan tâm triển khai thực hiện; chưa đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư ngay từ đầu năm, dẫn đến khi hoàn thành thủ tục, áp lực thời gian, thời tiết bất lợi nên không hoàn thành khối lượng để giải ngân theo kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, vẫn còn tâm lý dồn giải ngân vào thời điểm cuối năm, tạo áp lực cho các cơ quan tài chính, kho bạc cũng như kế toán các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng, quan tâm đến các mốc thời gian đánh giá, chấm điểm tiêu chí giải ngân làm ảnh hưởng đến điểm chấm về CCHC liên quan đến giải ngân của huyện.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giải ngân, cải thiện điểm số CCHC về giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, thời gian tới Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện sẽ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp.

Trước hết sẽ xây dựng lộ trình giải ngân cụ thể; căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan trong công tác giải ngân để tham mưu giải pháp xây dựng lộ trình giải ngân cho từng công trình, từng nguồn vốn; quy định tại các mốc thời gian theo tháng, quý trong năm để các cơ quan đơn vị bám sát vào kế hoạch, lộ trình giải ngân triển khai thực hiện có hiệu quả. Lập hệ thống theo dõi số liệu giải ngân từ chi tiết để tổng hợp để báo cáo lãnh đạo phòng, lãnh đạo UBND huyện xác định công trình nào chậm giải ngân, đơn vị nào có tỷ lệ giải ngân thấp, tổng quan tỷ lệ giải ngân của toàn huyện theo từng thời điểm để bám sát mục tiêu giải ngân và đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

 Trên cơ sở xây dựng lộ trình giải ngân, các cơ quan, đơn vị phải có cam kết bảo đảm tỷ lệ theo các mốc thời gian quy định; gấp rút hoàn thành các thủ tục để khởi công và giải ngân đối với các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn. Thực hiện quyết liệt và có cam kết trong công tác GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, kịp thời báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Gắn việc thực hiện cam kết giải ngân theo lộ trình với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng của người đứng đầu và phòng, ban, đơn vị, địa phương.

Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tiện ích của các trang mạng xã hội để tạo nhóm chat riêng, thành phần bao gồm các thành viên trực tiếp thực hiện công tác giải ngân của các phòng, ban, đơn vị, địa phương để kịp thời điều hành, xử lý, báo cáo về giải ngân. Định kỳ mỗi tháng một lần cập nhật số liệu giải ngân (riêng chương trình mục tiêu quốc gia 2 lần/tháng); đưa ra giải pháp, có văn bản đôn đốc, hướng dẫn hoặc tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân

Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các mốc thời gian theo lộ trình có tính chất quyết định (14/11/2024, 14/12/2024 và 31/1/2025). Thường xuyên tổng hợp, dự báo và xác định khối lượng giải ngân để tham mưu tỷ lệ giải ngân của toàn huyện đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chủ động, tích cực tham mưu UBND huyện các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong công tác đầu tư công; bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, chất lượng và tiến độ. Đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời những khó khăn vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện, thi công và giải ngân. Yêu cầu nhà thầu phải có cam kết tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục công trình làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và xử lý việc vi phạm tiến độ; đặc biệt các dự án đã kéo dài thời gian thực hiện. Tham mưu các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn, nút thắt để đảm bảo dự án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu trong việc thực hiện và giải ngân gắn với việc thường xuyên kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu, thi công công trình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý những tồn tại và các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Tổ chức thi công khi đã được bố trí vốn; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã được bố trí. Mặt khác tiếp tục thực hiện rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục đầu tư theo nhiệm vụ được phân công; hướng dẫn và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu thanh toán vốn đầu tư đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ và thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Việc triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp giải ngân vốn đầu tư công một cách đồng bộ sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an sinh xã hội, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về CCHC, phát triển KT-XH của địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trần Thu (Phòng TC-KH)

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 2585

Tổng lượt truy cập: 5.998.351