Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 95 đảng viên mới

Ngày 22/4/2024, Trung tâm Chính trị huyện Cam Lộ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 95 học viên là đảng viên mới kết nạp thuộc 17 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 7 ngày các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường, quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được học và nghiên cứu chuyên đề bổ sung về một số nội dung cơ bản về tình hình, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó làm cơ sở để các đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 114

Tổng lượt truy cập: 6.647.414