Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022

Ngày 05/9/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Cam Lộ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 cho 52 học viên là đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

 Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề theo quy định, gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.
    Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
   Kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022.

Tác giả bài viết: Phương Hoài

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 1405

Tổng lượt truy cập: 4.683.098