Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

thu tuc quyet dinh tro cap phuong tien tro giup dung cu chinh hinh va phu hoi chuc nang

9:38, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người có công với cách mạng thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình được chỉ định sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình lần đầu làm tờ khai kèm chỉ định của cơ sở y tế.
Trường hợp đang thường trú tại địa phương thì UBND cấp xã xác nhận tờ khai và gửi toàn bộ giấy tờ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trường hợp đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thì Giám đốc Trung tâm xác nhận tờ khai này.
Người đã được cấp Sổ theo dõi theo mẫu cũ thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú hoặc Trung tâm làm thủ tục báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đổi Sổ theo dõi.
Bước 2. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Trung tâm:
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách chi trả; lập danh sách người có công với cách mạng được trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình kèm theo bản kê khai, giấy chỉ định của cơ sở y tế, Sổ theo dõi cũ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
-  Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đang quản lý để xét duyệt danh sách;
-  Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cấp Sổ theo dõi gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Địa chỉ: Số 123- Đường 9B- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 
- Giấy chỉ định của cơ sở y tế hoặc chỉ định của các cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc ngành lao động- Thương binh và Xã hội.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động-TB&XH;
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Lệ phí: Không có lệ phí.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu số 03-CSSK ( Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH–BTC-BYT)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11.
- Thông tư số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH–BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính – Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.

 

 

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Mẫu số 03-CSSK

 
TỜ KHAI
NHẬN TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)

 

  1. Họ và tên: …………………………………………………..
  2. Năm sinh: …………………………………………………….
  3. Đang hưởng trợ cấp: ……………………………………………...
  4. Nơi quản lý trợ cấp: ……………………………………………………
  5. Số Hồ sơ: ……………………………………………...
  6. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) …% (Bằng chữ:..................)

 
Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình như sau:
 

STT Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
và vật phẩm phụ
 
 
1    
2    
 

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…                        …, ngày … tháng … năm 20...
………………………………………                                               Người kê khai   
………………………………………                                         (Ký và ghi rõ họ tên)
            …, ngày … tháng … năm 20..
                       Thủ trưởng đơn vị
                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ