Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế

9:35, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, Phòng Lao động-TB&XH kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động-TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động-TB&XH kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Bản khai cá nhân (Mẫu KC1, UQ).
- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.
- Danh sách đề nghị của Phòng Lao động, TB&XH.
* Số lượng hồ sơ:  01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động-TB&XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai cá nhân (Mẫu KC1);
- Biên bản ủy quyền (UQ).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 
 
 
 
 
                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Mẫu UQ
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN ỦY QUYỀN
Hôm nay, ngày …... tháng …... năm ……..., tại ................................................
Chúng tôi gồm có:
1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT Họ và tên Nơi cư trú CMND/Hộ chiếu Mối quan hệ với người có công
Số Ngày cấp Nơi cấp
             
             
             
             

2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên: ........................................................................................................
Sinh ngày …... tháng …..…. năm ………………..           Nam/Nữ: ...................
Trú quán: .........................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: …………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ................
Là …………………… của người có công.
3. Nội dung ủy quyền:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 

Xác nhận của UBND xã (phường)……………….. Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
 
 
 

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          Mẫu KC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN
Dùng cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc,
bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
 
1. Phần khai về Người hoạt động kháng chiến:
Họ và tên: .......................................................................................................
Sinh ngày …... tháng …….. năm ………………       Nam/Nữ: .......................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày …… tháng……..năm .......................
đến ngày …. tháng…………năm ..............
Số năm thực tế tham gia kháng chiến: ……….. tháng …………..năm.
Đã được khen thưởng: ....................................................................................
Số Bằng…………; Theo Quyết định số ………… ngày ….. tháng ... năm ........  
Của ................................................................................................................
2. Phần khai của thân nhân người HĐKC (nếu người HĐKC đã từ trần):
Họ và tên: ................................................................. Sinh năm ………………
Hiện ở: ...........................................................................................................
Là………………. của người HĐKC đã từ trần ngày …… tháng ….. năm..........
Các giấy tờ kèm theo:......................................................................................
.......................................................................................................................

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường ………………
Ông (bà) ……………….……………….
hiện cư trú tại ……………………………
TM. UBND


 
 
 


 
.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ