Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Tro-cap-tien-tuat-hang-thang-khi-nguoi-co-cong-tu-tran

9:36, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ cấp xã, Phòng Lao động-TB&XH kiểm tra, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng gửi Sở Lao động-TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động-TB&XH đối chiếu, ghép hồ sơ người có công và hồ sơ đề nghị hưởng tuất và quyết định trợ cấp.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng  hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng
- Trường hợp con người có công hưởng tuất phải kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hưởng tuất theo quy định:
Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao Giấy khai sinh.
Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.
Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.
Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Bản sao Giấy chứng tử;
- Hồ sơ của người có công với cách mạng;
- Danh sách đề nghị của Phòng Lao động- TB&XH.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động, TB&XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (Mẫu TT1) ;
- Giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND Xà...........…..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: …….../XN……. …., ngày … tháng … năm .....

 

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP
Năm ……….

UBND xã, phường …………………………… xác nhận:
Ông (bà) .........................................................................................................
Sinh ngày …... tháng ….... năm ……………        Nam/Nữ: ............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Nghề nghiệp hiện tại: ......................................................................................
Có mức thu nhập bình quân hàng tháng là: ………………………… đồng/tháng
(bằng chữ: ...................................................................................  đồng/tháng)
Chi tiết thu nhập như sau:

TT Tên nghề, công việc Thu nhập bình quân hàng tháng (đồng/tháng)
1    
2    
   
  Tổng cộng  

 

  TM. UBND
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     Mẫu TT1


BẢN KHAI
Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần
1. Họ và tên người có công từ trần: ..............................................................  
Sinh ngày ….... tháng ……. năm …………        Nam/Nữ: ..............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi : ...........................................................
Số sổ trợ cấp (nếu có): ………………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:........
Từ trần ngày ….. tháng …... năm ……..
Theo giấy chứng tử số………..…... ngày …... tháng ….. năm .. …... của Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….....
Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm……...  Mức trợ cấp: .........................
2. Họ và tên người nhận mai táng phí:..............................................................................
Sinh ngày ….... tháng ……. năm …………        Nam/Nữ: ..............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ...........................................
3. Họ và tên thân nhân nhận trợ cấp một lần: ................................................................
Sinh ngày ….... tháng ……. năm …………        Nam/Nữ: ..............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ...........................................
4. Thân nhân người có công đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:
a) Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất

TT Họ và tên Năm sinh Trú quán Quan hệ với NCC Nghề nghiệp Hoàn cảnh hiện tại
1            
2            
             

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

TT Họ và tên Năm sinh Thời điểm bị khuyết tật Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông Cơ sở giáo dục đang theo học
Tên cơ sở Thời gian bắt đầu đi học
1            
2            
           

 

.... ngày…... tháng…... năm…....
Xác nhận của xã, phường …………………
Ông (bà) …………………….…………….
là………. của …………….……………….
hiện cư trú tại ………………………………
TM. UBND

 
.... ngày …... tháng ….. năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ