Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Cấp thẻ BHYT cho người có công, thân nhân NCC

9:37, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, Phòng Lao động-TB&XH kiểm tra đối tượng thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Sở Lao động-TB&XH.
Bước 2:  Sở Lao động-TB&XH kiểm tra rà quyết định mua bảo hiểm y tế cho người có công, thân nhân người có công và chuyển quyết định cho Phòng Lao động-TB&XH
Bước 3: Phòng Lao động-TB&XH hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Bản khai cá nhân (BH1, BH2) có xác nhận của UBND cấp xã.
- Danh sách đề nghị của Phòng Lao động, TB&XH.
* Số lượng hồ sơ:    01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- TB&XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ BHYT
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai cá nhân (Mẫu BH1)
- Bản khai cá nhân (Mẫu BH2)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI CÁ NHÂN
Để hưởng chế độ bảo hiểm y tế

1. Phần khai về người có công:
Họ và tên: .......................................................................................................
Sinh ngày ……. tháng …….. năm ………………… Nam/Nữ: .........................
Nguyên quán:..................................................................................................
Trú quán:........................................................................................................
Thuộc diện người có công: ..............................................................................
2. Phần khai cá nhân:
Họ và tên: .......................................................................................................
Sinh ngày …….. tháng …….. năm …………..          Nam/Nữ: ........................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Nghề nghiệp: ..................................................................................................  
Nơi làm việc: ..................................................................................................
Mối quan hệ với người có công: ......................................................................  
Hiện nay tôi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
 

…..., ngày….. tháng….. năm……...
UBND xã, phường ………………
xác nhận ông (bà) …………..……
không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế bắt buộc.
TM. UBND
 
...., ngày…. tháng.... năm...
Xác nhận
của người có công

 
...., ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
 
 
 
 
Mẫu BH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Để hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công
 

Họ và tên: .......................................................................................................
Sinh ngày …... tháng ….... năm …………………     Nam/Nữ: ........................
Trú quán:........................................................................................................
Nghề nghiệp:...................................................................................................
Nơi làm việc:...................................................................................................
Thuộc diện:.....................................................................................................
Hiện nay tôi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế./.
 

.... ngày... tháng... năm...
UBND xã, phường ………………… xác nhận nội dung bản khai trên là đúng.
Hiện ông (bà) …………………….…… không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế bắt buộc.
TM. UBND


 
 
.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ