Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Di chuyển hồ sơ người có công

9:38, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Người có công hoặc thân nhân người có công với cách mạng làm Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ kèm bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới đến Sở Lao động-TB&XH;
Bước 2. Sở Lao động-TB&XH kiểm tra và lập Phiếu giới thiệu di chuyển kèm theo toàn bộ hồ sơ của người có công với cách mạng. Hồ sơ được niêm phong gửi đảm bảo qua đường bưu điện đến Sở Lao động-TB&XH nơi cá nhân cư trú.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (Mẫu HS6);
- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn.
* Số lượng hồ sơ:  1 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động-TB&XH;
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu di chuyển
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (Mẫu HS6).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu HS6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HỒ SƠ
……………………………..………………….

 
Kính gửi: …………………..……………………….
 
1. Phần khai về người có công:
Họ và tên :..........................................................          Năm sinh:...................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Thuộc diện người có công: ..............................................................................
2. Phần khai về thân nhân người có công (nếu thân nhân NCC di chuyển hồ sơ)
Họ và tên:...........................................................          Năm sinh:...................
Nguyên quán:..................................................................................................
Hiện ở:............................................................................................................
Là (quan hệ với NCC):.................       của:......................................................
Các giấy tờ kèm theo:......................................................................................
.......................................................................................................................
Tôi đề nghị di chuyển hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi đến nơi tôi đang cư trú hiện nay.
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.
 

  …., ngày … tháng …. năm ….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ