Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

17:30, Thứ Hai, 2-5-2022
  1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký lại kết hôn nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

  1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký lại kết hôn trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1.  
Đăng ký lại kết hôn

 

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  - Thủ tục đăng ký lại kết hôn được thực hiện khi công dân đã đăng ký kết hôn trước đây nhưng sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
- Khi đăng ký lại việc kết hôn, hai bên nam- nữ phải có mặt .
- Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn trước đây.
5.2 Thành phần hồ sơ
  Đối với trường hợp còn bản sao Giấy chứng nhận kết hôn trước đây:
- Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn  (theo mẫu).
- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây
Đối với trường hợp không còn bản sao Giấy chứng nhận kết hôn:
- Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu).
- Trường hợp đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân: nộp Bản photo các giấy tờ, hồ sơ cá nhân như: Sổ hộ khẩu; lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; Giấy khai sinh của các con…  (xuất trình bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp không có hồ sơ, giấy tờ cá nhân: thay bằng  Giấy cam đoan về việc đã đăng ký kết hôn nhưng sổ đăng ký kết hôn không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.  
Xuất trình:
- CMND hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch.
- Sổ hộ khẩu; sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước).
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.          
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giải quyết ngay  
 
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và bổ sung nội dung ở Giấy chứng nhận kết hôn.
Đồng thời ghi chép vào Sổ hộ tịch.
Công chức Tư pháp – hộ tịch Giấy chứng nhận kết hôn
 
B4 Ký duyệt Lãnh đạo UBND Giấy chứng nhận kết hôn
 
B5 Trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Bộ luật dân sự 2005
- Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hôn nhân và gia đình, hộ tịch và chứng thực;
 - Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP;
 - Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch; 
 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch;
- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP
- Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
  Lưu ý:
- Sổ hộ tịch phải được viết bằng mực tốt, màu đen.
- Nội dung ghi chép ở Sổ hộ tịch phải đầy đủ được thực hiện theo thông tư 08a/2010/TT-BTP và hướng dẫn sử dụng ở trang đầu tiên của Sổ.

 
 
 
 
 
 

  1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
  1.  
Mẫu: TP/HT-2012-TKĐKLVKH  Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

 

  1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
  1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

 

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ