Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

17:29, Thứ Hai, 2-5-2022
  1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký lại việc sinh nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

  1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký lại việc sinh trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1.  
Đăng ký lại việc sinh

 

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Thủ tục đăng ký lại khai sinh được thực hiện khi công dân đã đăng ký khai sinh trước đây nhưng sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
5.2 Thành phần hồ sơ
  Đối với trường hợp còn bản sao Giấy khai sinh trước đó:
- Tờ khai đăng ký lại việc sinh.
- Bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây.
- Bản chính Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác) hoặc Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận kết hôn (ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị , em ruột).
Đối với trường hợp không còn bản sao Giấy khai sinh:
- Tờ khai đăng ký lại việc sinh.
- Trường hợp đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân: nộp Bản photo các giấy tờ, hồ sơ cá nhân như: Sổ hộ khẩu; CMND; học bạ; Bằng tốt nghiệp; lý lịch Công chức; lý lịch đảng viên (xuất trình bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp không có hồ sơ, giấy tờ cá nhân:  Giấy cam đoan về việc đã đăng ký khai sinh nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.  
-  Bản chính Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác) hoặc Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận kết hôn (ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị , em ruột).
Xuất trình :
- CMND hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch.
- Sổ hộ khẩu; sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước).
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.          
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giải quyết ngay  
 
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và bổ sung nội dung ở Giấy khai sinh.
Đồng thời ghi chép vào Sổ hộ tịch.
Công chức Tư pháp – hộ tịch Giấy khai sinh
 
B4 Ký duyệt Lãnh đạo UBND Giấy khai sinh
 
B5 Trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hôn nhân và gia đình, hộ tịch và chứng thực;
 - Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP;
 - Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch; 
 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch;
- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP
- Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
  Lưu ý:
- Sổ hộ tịch phải được viết bằng mực tốt, màu đen.
- Nội dung ghi chép ở Sổ hộ tịch phải đầy đủ được thực hiện theo thông tư 08a/2010/TT-BTP và hướng dẫn sử dụng ở trang đầu tiên của Sổ.
- Mục ghi chú ở Giấy khai sinh ghi rõ loại việc thực hiện “đăng ký lại, cấp lại bản chính Giấy khai sinh hoặc ghi vào sổ việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”.

 
 

  1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
  1.  
Mẫu: TP/HT- 2012-TKĐKLVS  Tờ khai đăng ký lại việc sinh

 

  1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
  1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ