Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON NGOÀI GIÁ THÚ

17:28, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
   Thời hạn 60 ngày kể từ ngày đứa trẻ được sinh ra thì cha, mẹ hoặc người thân của trẻ có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ
- Nếu mẹ không đi khai sinh thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.
- Việc nhận con của người cha là hoàn toàn tự nguyện, không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.
5.2 Thành phần hồ sơ
  - Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu).
- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định).
+ Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng.
+ Trường hợp  trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế, không có người làm chứng thì người đi khai sinh làm giấy cam đoan về việc sinh là có thật
- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ).
 Xuất trình:
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch.
- Sổ hộ khẩu; sổ đăng ký tạm trú của người mẹ.
* Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú mà tại thời điểm làm thủ tục khai sinh có người nhận con thì người đi khai sinh phải làm thủ tục nhận con sau đó mới làm thủ tục đăng ký khai sinh. Hồ sơ đăng ký nhận con gồm có:
-  Tờ khai đăng ký việc nhận con (theo mẫu). Trong tờ khai phải có sự đồng ý của người mẹ đồng ý cho người cha được nhận con.
-  Đồ vật, chứng cứ chứng minh mối quan hệ cha/con.
 - Giấy xác nhận AND của cơ quan y tế (trường hợp cần thiết) để chứng minh mối quan hệ.
Xuất trình:
 Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận con.
Sổ hộ khẩu/Sổ đăng ký tạm trú của người nhận con.
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  * Thời hạn giải quyết đăng ký khai sinh: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
* Thời hạn giải quyết việc nhận con: 03 ngày làm việc kể từ nhận đủ giấy tờ hợp lệ và xét thấy việc nhận con là đúng sự thật, không có tranh chấp.
Trường hợp cần phải xác minh thì được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Đăng ký nhận con: 10.000đ
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giải quyết ngay
(03 ngày làm việc trong trường hợp có thực hiện thêm thủ tục nhận con)
 
 
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và bổ sung nội dung ở Giấy khai sinh.
Đồng thời ghi chép vào Sổ hộ tịch.
Công chức Tư pháp – hộ tịch Giấy khai sinh
 
B4 Ký duyệt Lãnh đạo UBND Giấy khai sinh
 
B5 Trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hôn nhân và gia đình, hộ tịch và chứng thực;
 - Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP;
 - Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch; 
 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch;
- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP
- Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
  Lưu ý:
- Sổ hộ tịch phải được viết bằng mực tốt, màu đen.
- Nội dung ghi chép ở Sổ hộ tịch phải đầy đủ được thực hiện theo thông tư 08a/2010/TT-BTP và hướng dẫn sử dụng ở trang đầu tiên của Sổ.
- Mục ghi chú ở Giấy khai sinh ghi rõ loại việc thực hiện “đăng ký lại, cấp lại bản chính Giấy khai sinh hoặc ghi vào sổ việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”.
 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Mẫu:TP/HT-2012 TKKS.1 Tờ khai đăng ký khai sinh
 1.  
Mẫu: TP/HT- 2012- TKCMC.1 Tờ khai đăng ký việc nhận con

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ