Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phát động hưởng ứng Thành hành động Bình đẳng giới năm 2022

16:21, Thứ Tư, 16-11-2022
Phát động hưởng ứng Thành hành động Bình đẳng giới năm 2022

Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022” với chủ đề: Chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” của tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Huyện Cam Lộ Đây cũng là hoạt động của Tháng hành động được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực,  xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong gia đình, xã hội tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

          1. Phát động hưởng ứng Thành hành động trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tới mọi tầng lớp nhân dân và bản thân người phụ nữ. Chuyển tải các nội dung thông điệp Tháng hành động tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 

          2. Tổ chức thực hiện các hoạt động một cách sâu rộng và hiệu quả tập trung vào chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Trong đó đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức xã hội trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; bố trí, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định về bình đẳng giới. Cần phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi các chỉ tiêu về bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương không đạt được. Cần xây dựng kế hoạchcụ thể đưa vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm.

          3. Thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật về bình đẳng giới thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực xã hội dành cho công tác bình đẳng giới. Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ  trong các hoạt động đời sống xã hội.

4. Nâng cao chất lượng công tác Bình đẳng giới trong cơ quan, đơn vị, địa phương; Xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay về bình đẳng giới. Phát động các phong trào thi đua phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức xã hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác công tác Bình đẳng giới, đề cao vai trò của người phụ nữa, tăng cường, tạo cơ hội, kiều kiện thuận lợi cho phụ nữ được tham gia các hoạt động xã hội tại cộng đồng.

          5. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức CT-XH trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân hứng hướng Tháng hành động; Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ, LĐLĐ huyện phát huy vai trò nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ để các hoạt động vì Bình đẳng giới trở thành một việc làm thường xuyên, đầy trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội.

          Phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, thay mặt lãnh đạo UBND huyện, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện bằng những hành động việc làm cụ thể căn cứ tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tổ chức thực hiện "Tháng hành động Vì bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" với tinh thần hiệu quả cao nhất nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội một cách đúng đắn, tích cực vì mục tiêu bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trước những mối đe dọa của thực trạng bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc bền vững

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ