Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Danh sách tên các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Cam An

11:11, Thứ Hai, 2-5-2022
Stt Họ tên liệt sỹ Nguyên quán Ngày sinh Ngày hy sinh Khu, lô, hàng, số
1 Hoàng Đức Bạo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1933 31-07-1952 ,1,5,35
2 Nguyễn Văn Bằng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 14-02-1973 ,2,9,125
3 Hoàng Kim Bình Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1952 17-01-1969 ,1,2,12
4 Hoàng Đức Bình Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1937 15-08-1964 ,1,5,34
5 Nguyễn Thị Cam Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 9/1/1972 ,1,6,44
6 Hoàng Đức Cần Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1938 10/7/1972 ,1,4,31
7 Hoàng Văn Chánh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1937 18-02-1965 ,1,2,16
8 Trần Cháu Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1920 2/2/1949 ,2,6,106
9 Nguyễn Cháu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1922 31-09-1947 ,2,7,111
10 Trần Văn Chắt Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 10/9/1948 ,2,2,85
11 Hoàng Xuân Chiến Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 5/1/1971 ,1,7,51
12 Nguyễn Cho Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 -1972 ,1,6,43
13 Trần Con Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 5/4/1953 ,1,9,66
14 Mai Chiếm Cương Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1922 8/8/1955 ,1,1,1
15 Hoàng Ngọc Cưởng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 18-03-1953 ,2,4,93
16 Nguyễn Văn Dạn Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 10/6/1970 ,2,4,94
17 Hoàng Đức Diếp Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1939 26-06-1966 ,1,3,19
18 Trịnh Văn Dưởng Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1933 29-11-1952 ,1,10,70
19 Mai Đỉu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1911 16-11-1949 ,1,5,36
20 Nguyễn Đức Đoái Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1942 31-04-1968 ,2,9,121
21 Lê Hai , Đông Hà, Quảng Trị 1940 -1975 ,1,7,52
22 Hoàng Ngọc Hiếu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 18-02-1968 ,1,2,13
23 Hoàng Đức Hiếu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1927 20-06-1949 ,1,4,27
24 Tống Sỷ Hiếu Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 1/1/1950 ,2,2,83
25 Hoàng Đức Hiện Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1913 30-11-1966 ,1,3,17
26 Lê Văn Hiệp Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1936 14-02-1967 ,1,6,109
27 Nguyễn Hiệu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 30-02-1947 ,1,6,42
28 Hoàng Đức Hoành Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1941 11/1/1967 ,1,3,20
29 Hoàng Thị Hoà Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1953 16-10-1972 ,2,5,103
30 Hoàng Đức Hoành Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1944 14-05-1967 ,1,3,23
31 Mai Chiếm Lưởng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 7/5/1950 ,1,4,32
32 Hoàng Kim Kế Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1912 13-04-1954 ,2,5,98
33 Mai Chiếm Khiết Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 3/2/1949 ,1,9,64
34 Hoàng Thị Khuyên Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 8/1/1952 ,2,5,102
35 Hoàng Thị Kiều Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1942 -1976 ,1,5,33
36 Mai Xuân Kiền Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị   7/2/1967 ,1,9,65
37 Hoàng Kiện Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1933 4/5/1967 ,1,8,56
38 Hoàng Đức Kỉnh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 20-03-1975 ,1,4,29
39 Bùi Phúc Kỳ Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1918 -1950 ,1,7,53
40 Mai Chiếm Lang Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1912 7/5/1950 ,1,9,63
41 Ngô Xuân Long Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 10/5/1950 ,1,10,72
42 Hoàng Đức Lọng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1936 18-12-1969 ,1,6,47
43 Nguyễn Lợi Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 15-10-1972 ,1,2,11
44 Lê Hồng Luật Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1912 20-02-1948 ,2,1,75
45 Hà Lương Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1908 -1954 ,2,4,97
46 Nguyễn Lượng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1945 -1969 ,2,9,124
47 Nguyễn Lự Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 -1976 ,2,9,123
48 Nguyễn Lực Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1942 1/7/1968 ,2,9,122
49 Tống Văn Mẩn Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 12/3/1954 ,2,3,90
50 Hoàng Hữu Mại Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1888 10/8/1947 ,2,6,107
51 Hoàng Mẹo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 10/8/1948 ,2,10,129
52 Nguyễn Xuân Mai Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1937 23-11-1973 ,3,1,2
53 Hoàng Mót Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1942 -1973 ,1,8,57
54 Nguyễn Đình Minh Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1956 16-10-1972 ,2,2,81
55 Phạm Minh Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1918 25-04-1948 ,2,2,82
56 Nguyễn Nguyện Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1925 30-11-1968 ,1,10,69
57 Tống Sỷ Nguỳ Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 24-02-1968 ,2,1,74
58 Hoàng Ngụ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1922 3/9/1952 ,2,8,117
59 Hoàng Thị Nhạn Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1930 30-12-1964 ,2,6,105
60 Bùi Phúc Nhỏ Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 -1956 ,1,7,55
61 Lê Văn Nuôi Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 18-08-1952 ,2,3,88
62 Nguyễn Phò Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1919 28-12-1947 ,1,5,37
63 Nguyễn Văn Phúc Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 30-03-1968 ,1,6,46
64 Trần Phước Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1902 9/7/1948 ,2,2,80
65 Nguyễn Công Quảng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1946 1/9/1968 ,2,7,110
66 Hoàng Đức Quán Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 30-03-1947 ,1,5,39
67 Hoàng Hữu Quát Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị   -1952 ,2,6,108
68 Nguyễn Quốc Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 11/2/1970 ,2,7,112
69 Bùi Phúc Quy Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1923 -1958 ,1,7,54
70 Trần Kim Quyệt Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 25-07-1968 ,1,1,5
71 Hoàng Ngọc Sâm Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1937 5/12/1964 ,1,2,14
72 Nguyễn Thị Sen Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1954 16-10-1972 ,2,9,126
73 Tống Sỷ Song Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 14-06-1949 ,2,5,91
74 Hoàng Đức Sót Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 30-12-1951 ,1,4,26
75 Hoàng Ngọc Sơn Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1923 4/11/1949 ,2,4,92
76 Hoàng Đức Suyền Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 10/9/1969 ,1,4,18
77 Hoàng Đức Xưng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 31-12-1953 ,1,3,22
78 Bùi Sức Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1904 2/2/1951 ,2,3,87
79 Hoàng Đức Hỷ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1924 16-07-1950 ,1,3,18
80 Trần Kim Tại Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 7/5/1950 ,1,1,3
81 Nguyễn Tặng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1937 21-08-1969 ,1,1,7
82 Nguyễn Văn Tấn Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 7/4/1951 ,1,2,9
83 Hoàng Đức Thảo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1932 16-11-1949 ,1,3,21
84 Nguyễn Thanh Thảo Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 10/6/1970 ,2,1,76
85 Hoàng Thạch Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 1/10/1950 ,2,10,127
86 Nguyễn Văn Thắng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1941 5/1/1972 ,1,2,10
87 Hoàng Thị Thẻo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1951 25-12-1972 ,1,2,15
88 Hoàng Thể Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 30-01-1970 ,1,8,59
89 Phạm Quang Thể Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1934 10/8/1972 ,2,7,114
90 Hoàng Đức Thiều Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 12/12/1951 ,1,4,25
91 Hoàng Thỉ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1945 14-07-1972 ,1,8,58
92 Trần Thỉu Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1926 30-03-1952 ,1,10,68
93 Đào Hữu Thí Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 13-05-1949 ,1,10,67
94 Bùi Văn Thỏn Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 2/3/1950 ,2,3,86
95 Hoàng thị Thỏn Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1955 9/9/1972 ,2,5,101
96 Hoàng Thọ Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1924 19-08-1951 ,2,6,104
97 Hoàng Thơ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 22-06-1952 ,1,7,50
98 Hoàng Kim Thuyết Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1921 21-10-1952 ,2,5,100
99 Hoàng Thị Thảo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 9/11/1972 ,1,5,38
100 Nguyễn Văn Thỉu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1941 21-11-1971 ,1,6,45
101 Hoàng Thị Thứ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1943 8/1/1968 ,1,3,24
102 Hoàng Thức Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1949 31-03-1968 ,1,8,60
103 Hoàng Kim Tiển Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1924 20-06-1951 ,2,5,99
104 Tống Thính Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 20-04-1950 ,1,10,71
105 Phạm Quang Toàn Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1937 10/8/1972 ,2,7,115a
106 Hoàng Hữu Thoại Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 4/12/1966 ,1,1,2
107 Hoàng Đức Trai Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1938 1/1/1971 ,1,4,30
108 Hoàng Đức Trành Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1925 26-01-1950 ,2,1,77
109 Hoàng Triêm Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1931 19-09-1948 ,1,7,49
110 Hoàng Triện Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1919 12/7/1972 ,2,10,128
111 Trần Trì Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1919 23-08-1947 ,2,4,96
112 Nguyễn Tuy Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1917 7/5/1951 ,1,6,41
113 Nguyễn Văn Tuyển Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1923 1/8/1951 ,1,1,8
114 Hoàng Kim Tùng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 5/7/1952 ,2,1,78
115 Hoàng Tư Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1933 -1957 ,2,8,118
116 Trần Văn Tường Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 25-01-1954 ,2,2,84
117 Hoàng Vinh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1927 13-06-1947 ,2,10,130
118 Hoàng Đình Vịnh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 16-10-1950 ,2,8,116
119 Trần Thị Xanh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1935 6/4/1953 ,1,1,6
120 Hoàng Văn Xuyên Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1925 18-06-1954 ,2,4,95
121 Trần Vĩnh ái Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 1/9/1968 ,2,7,113
122 Trần Thị út Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1940 16-10-1972 ,1,1,4
123 Bùi Văn Ưng Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1926 6/10/1949 ,2,3,89
124 Lê Đình Trạm Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị   17-09-1968 ,4,4,57
125 Nguyễn Ngọc Ong Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị   -- ,4,3,2
126 Trần Ngà Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 1/3/1952 ,2,1,79
127 Lê Thanh Cảnh , Hương Trà, Thái Bình 1948 22-02-1975 ,3,1,5
128 Nguyễn Như Dũng Di Sử, Mỹ Văn, Hưng Yên   1972 ,4,3,6
129 Nguyễn Cảnh Sỹ Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An   4/11/1972 ,1,5,40
130 Phan Đình Phùng Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An   15-06-1973 ,4,6,10
131 Nguyễn Văn Khiên Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội   6/6/1968 ,4,4,62
132 Lê Xuân Bình Cống Vị, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1948 22-02-1975 ,3,1,4
133 Đặng Quang Diên , , 1950 22-02-1975 ,3,1,3
134 Nguyễn Văn Tuyển , ,   24-11-1973 ,4,3,47
135 Lê Đình Mật , ,   15-11-1973 ,3,1,1
136 Nguyễn Khắc Ty Văn Chương, Quế Võ, Hà Bắc   -- ,4,6,7
137 Lê Văn Thọ , Gò Vấp, Hồ Chí Minh   1969 ,3,5,96
138 Nguyễn Văn Thu , ,   -- ,4,5,10
139 Trần Quang Minh Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1945 15-09-1968 ,3,7,138
140 Đ/c Đoàn , ,   -- ,1,8,62
141 Lương Văn Thanh Dĩnh Sơn - Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 1949 15-5-1968 ,1,8,61
142 Tôn Nử Thị Mua Phường Đúc, TP Huế, Thừa Thiên-Huế 1918 16-03-1948 ,2,8,115b

 

Stt Họ tên liệt sỹ Nguyên quán Ngày sinh Ngày hy sinh Khu, lô, hàng, số
1 Hoàng Đức Bạo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1933 31-07-1952 ,1,5,35
2 Nguyễn Văn Bằng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 14-02-1973 ,2,9,125
3 Hoàng Kim Bình Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1952 17-01-1969 ,1,2,12
4 Hoàng Đức Bình Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1937 15-08-1964 ,1,5,34
5 Nguyễn Thị Cam Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 9/1/1972 ,1,6,44
6 Hoàng Đức Cần Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1938 10/7/1972 ,1,4,31
7 Hoàng Văn Chánh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1937 18-02-1965 ,1,2,16
8 Trần Cháu Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1920 2/2/1949 ,2,6,106
9 Nguyễn Cháu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1922 31-09-1947 ,2,7,111
10 Trần Văn Chắt Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 10/9/1948 ,2,2,85
11 Hoàng Xuân Chiến Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 5/1/1971 ,1,7,51
12 Nguyễn Cho Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 -1972 ,1,6,43
13 Trần Con Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 5/4/1953 ,1,9,66
14 Mai Chiếm Cương Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1922 8/8/1955 ,1,1,1
15 Hoàng Ngọc Cưởng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 18-03-1953 ,2,4,93
16 Nguyễn Văn Dạn Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 10/6/1970 ,2,4,94
17 Hoàng Đức Diếp Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1939 26-06-1966 ,1,3,19
18 Trịnh Văn Dưởng Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1933 29-11-1952 ,1,10,70
19 Mai Đỉu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1911 16-11-1949 ,1,5,36
20 Nguyễn Đức Đoái Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1942 31-04-1968 ,2,9,121
21 Lê Hai , Đông Hà, Quảng Trị 1940 -1975 ,1,7,52
22 Hoàng Ngọc Hiếu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 18-02-1968 ,1,2,13
23 Hoàng Đức Hiếu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1927 20-06-1949 ,1,4,27
24 Tống Sỷ Hiếu Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 1/1/1950 ,2,2,83
25 Hoàng Đức Hiện Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1913 30-11-1966 ,1,3,17
26 Lê Văn Hiệp Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1936 14-02-1967 ,1,6,109
27 Nguyễn Hiệu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 30-02-1947 ,1,6,42
28 Hoàng Đức Hoành Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1941 11/1/1967 ,1,3,20
29 Hoàng Thị Hoà Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1953 16-10-1972 ,2,5,103
30 Hoàng Đức Hoành Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1944 14-05-1967 ,1,3,23
31 Mai Chiếm Lưởng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 7/5/1950 ,1,4,32
32 Hoàng Kim Kế Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1912 13-04-1954 ,2,5,98
33 Mai Chiếm Khiết Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 3/2/1949 ,1,9,64
34 Hoàng Thị Khuyên Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 8/1/1952 ,2,5,102
35 Hoàng Thị Kiều Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1942 -1976 ,1,5,33
36 Mai Xuân Kiền Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị   7/2/1967 ,1,9,65
37 Hoàng Kiện Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1933 4/5/1967 ,1,8,56
38 Hoàng Đức Kỉnh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 20-03-1975 ,1,4,29
39 Bùi Phúc Kỳ Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1918 -1950 ,1,7,53
40 Mai Chiếm Lang Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1912 7/5/1950 ,1,9,63
41 Ngô Xuân Long Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 10/5/1950 ,1,10,72
42 Hoàng Đức Lọng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1936 18-12-1969 ,1,6,47
43 Nguyễn Lợi Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 15-10-1972 ,1,2,11
44 Lê Hồng Luật Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1912 20-02-1948 ,2,1,75
45 Hà Lương Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1908 -1954 ,2,4,97
46 Nguyễn Lượng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1945 -1969 ,2,9,124
47 Nguyễn Lự Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 -1976 ,2,9,123
48 Nguyễn Lực Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1942 1/7/1968 ,2,9,122
49 Tống Văn Mẩn Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 12/3/1954 ,2,3,90
50 Hoàng Hữu Mại Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1888 10/8/1947 ,2,6,107
51 Hoàng Mẹo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 10/8/1948 ,2,10,129
52 Nguyễn Xuân Mai Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1937 23-11-1973 ,3,1,2
53 Hoàng Mót Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1942 -1973 ,1,8,57
54 Nguyễn Đình Minh Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1956 16-10-1972 ,2,2,81
55 Phạm Minh Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1918 25-04-1948 ,2,2,82
56 Nguyễn Nguyện Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1925 30-11-1968 ,1,10,69
57 Tống Sỷ Nguỳ Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 24-02-1968 ,2,1,74
58 Hoàng Ngụ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1922 3/9/1952 ,2,8,117
59 Hoàng Thị Nhạn Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1930 30-12-1964 ,2,6,105
60 Bùi Phúc Nhỏ Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 -1956 ,1,7,55
61 Lê Văn Nuôi Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 18-08-1952 ,2,3,88
62 Nguyễn Phò Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1919 28-12-1947 ,1,5,37
63 Nguyễn Văn Phúc Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 30-03-1968 ,1,6,46
64 Trần Phước Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1902 9/7/1948 ,2,2,80
65 Nguyễn Công Quảng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1946 1/9/1968 ,2,7,110
66 Hoàng Đức Quán Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 30-03-1947 ,1,5,39
67 Hoàng Hữu Quát Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị   -1952 ,2,6,108
68 Nguyễn Quốc Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 11/2/1970 ,2,7,112
69 Bùi Phúc Quy Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1923 -1958 ,1,7,54
70 Trần Kim Quyệt Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 25-07-1968 ,1,1,5
71 Hoàng Ngọc Sâm Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1937 5/12/1964 ,1,2,14
72 Nguyễn Thị Sen Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1954 16-10-1972 ,2,9,126
73 Tống Sỷ Song Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 14-06-1949 ,2,5,91
74 Hoàng Đức Sót Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 30-12-1951 ,1,4,26
75 Hoàng Ngọc Sơn Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1923 4/11/1949 ,2,4,92
76 Hoàng Đức Suyền Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 10/9/1969 ,1,4,18
77 Hoàng Đức Xưng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 31-12-1953 ,1,3,22
78 Bùi Sức Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1904 2/2/1951 ,2,3,87
79 Hoàng Đức Hỷ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1924 16-07-1950 ,1,3,18
80 Trần Kim Tại Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 7/5/1950 ,1,1,3
81 Nguyễn Tặng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1937 21-08-1969 ,1,1,7
82 Nguyễn Văn Tấn Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 7/4/1951 ,1,2,9
83 Hoàng Đức Thảo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1932 16-11-1949 ,1,3,21
84 Nguyễn Thanh Thảo Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 10/6/1970 ,2,1,76
85 Hoàng Thạch Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 1/10/1950 ,2,10,127
86 Nguyễn Văn Thắng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1941 5/1/1972 ,1,2,10
87 Hoàng Thị Thẻo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1951 25-12-1972 ,1,2,15
88 Hoàng Thể Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1948 30-01-1970 ,1,8,59
89 Phạm Quang Thể Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1934 10/8/1972 ,2,7,114
90 Hoàng Đức Thiều Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1926 12/12/1951 ,1,4,25
91 Hoàng Thỉ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1945 14-07-1972 ,1,8,58
92 Trần Thỉu Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1926 30-03-1952 ,1,10,68
93 Đào Hữu Thí Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 13-05-1949 ,1,10,67
94 Bùi Văn Thỏn Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 2/3/1950 ,2,3,86
95 Hoàng thị Thỏn Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1955 9/9/1972 ,2,5,101
96 Hoàng Thọ Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1924 19-08-1951 ,2,6,104
97 Hoàng Thơ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 22-06-1952 ,1,7,50
98 Hoàng Kim Thuyết Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1921 21-10-1952 ,2,5,100
99 Hoàng Thị Thảo Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1947 9/11/1972 ,1,5,38
100 Nguyễn Văn Thỉu Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1941 21-11-1971 ,1,6,45
101 Hoàng Thị Thứ Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1943 8/1/1968 ,1,3,24
102 Hoàng Thức Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1949 31-03-1968 ,1,8,60
103 Hoàng Kim Tiển Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1924 20-06-1951 ,2,5,99
104 Tống Thính Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 20-04-1950 ,1,10,71
105 Phạm Quang Toàn Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1937 10/8/1972 ,2,7,115a
106 Hoàng Hữu Thoại Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1929 4/12/1966 ,1,1,2
107 Hoàng Đức Trai Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1938 1/1/1971 ,1,4,30
108 Hoàng Đức Trành Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1925 26-01-1950 ,2,1,77
109 Hoàng Triêm Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1931 19-09-1948 ,1,7,49
110 Hoàng Triện Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1919 12/7/1972 ,2,10,128
111 Trần Trì Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1919 23-08-1947 ,2,4,96
112 Nguyễn Tuy Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1917 7/5/1951 ,1,6,41
113 Nguyễn Văn Tuyển Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1923 1/8/1951 ,1,1,8
114 Hoàng Kim Tùng Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 5/7/1952 ,2,1,78
115 Hoàng Tư Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1933 -1957 ,2,8,118
116 Trần Văn Tường Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 25-01-1954 ,2,2,84
117 Hoàng Vinh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1927 13-06-1947 ,2,10,130
118 Hoàng Đình Vịnh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1928 16-10-1950 ,2,8,116
119 Trần Thị Xanh Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1935 6/4/1953 ,1,1,6
120 Hoàng Văn Xuyên Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1925 18-06-1954 ,2,4,95
121 Trần Vĩnh ái Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1950 1/9/1968 ,2,7,113
122 Trần Thị út Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị 1940 16-10-1972 ,1,1,4
123 Bùi Văn Ưng Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1926 6/10/1949 ,2,3,89
124 Lê Đình Trạm Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị   17-09-1968 ,4,4,57
125 Nguyễn Ngọc Ong Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị   -- ,4,3,2
126 Trần Ngà Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 1/3/1952 ,2,1,79
127 Lê Thanh Cảnh , Hương Trà, Thái Bình 1948 22-02-1975 ,3,1,5
128 Nguyễn Như Dũng Di Sử, Mỹ Văn, Hưng Yên   1972 ,4,3,6
129 Nguyễn Cảnh Sỹ Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An   4/11/1972 ,1,5,40
130 Phan Đình Phùng Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An   15-06-1973 ,4,6,10
131 Nguyễn Văn Khiên Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội   6/6/1968 ,4,4,62
132 Lê Xuân Bình Cống Vị, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1948 22-02-1975 ,3,1,4
133 Đặng Quang Diên , , 1950 22-02-1975 ,3,1,3
134 Nguyễn Văn Tuyển , ,   24-11-1973 ,4,3,47
135 Lê Đình Mật , ,   15-11-1973 ,3,1,1
136 Nguyễn Khắc Ty Văn Chương, Quế Võ, Hà Bắc   -- ,4,6,7
137 Lê Văn Thọ , Gò Vấp, Hồ Chí Minh   1969 ,3,5,96
138 Nguyễn Văn Thu , ,   -- ,4,5,10
139 Trần Quang Minh Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 1945 15-09-1968 ,3,7,138
140 Đ/c Đoàn , ,   -- ,1,8,62
141 Lương Văn Thanh Dĩnh Sơn - Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang 1949 15-5-1968 ,1,8,61
142 Tôn Nử Thị Mua Phường Đúc, TP Huế, Thừa Thiên-Huế 1918 16-03-1948 ,2,8,115b

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ