Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Danh sách tên các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Cam Nghĩa

11:13, Thứ Hai, 2-5-2022

DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ ĐANG AN NGHĨ TẠI NTLS XÃ CAM NGHĨA

1 NTLS xã Cam Nghĩa Đinh Văn Mọi 1921 Quảng Trị Cam Lộ 27/03/1952 -,-,07,202
2 NTLS xã Cam Nghĩa Đinh Văn Sắc 1929 Quảng Trị Cam Lộ 25/07/1951 -,-,08,220
3 NTLS xã Cam Nghĩa Đỗ Mạnh Bài 1955 Quảng Trị Cam Lộ 08/08/1972 -,-,05,141
4 NTLS xã Cam Nghĩa Đỗ Văn Sắt 1942 Quảng Trị Cam Lộ 31/07/1968 -,-,04,124
5 NTLS xã Cam Nghĩa Đoạn Sắt 1952 Quảng Trị Cam Lộ --/03/1970 -,-,05,135
6 NTLS xã Cam Nghĩa Hoàng Hữu Quốc 1944 Quảng Trị Cam Lộ 10/04/1970 -,-,07,198
7 NTLS xã Cam Nghĩa Hoàng Kim Hoà 1939 Quảng Trị Cam Lộ --/02/1970 -,-,05,136
8 NTLS xã Cam Nghĩa Hoàng Kim Huấn 1941 Quảng Trị Cam Lộ 20/09/1969 -,-,07,197
9 NTLS xã Cam Nghĩa Hoàng Thị Hoà 1940 Quảng Trị Cam Lộ 11/01/1965 -,-,05,125
10 NTLS xã Cam Nghĩa Hoàng Thị Kiên 1957 Quảng Trị Cam Lộ 24/09/1965 -,-,05,134
11 NTLS xã Cam Nghĩa Hoàng Văn Chỉnh 1937 Quảng Trị Cam Lộ 29/11/1951 -,-,07,189
12 NTLS xã Cam Nghĩa Lê Chí Tiếu 1931 Quảng Trị Cam Lộ 10/10/1968 -,-,05,147
13 NTLS xã Cam Nghĩa Lê Văn Dẫn 1946 Quảng Trị Cam Lộ 30/04/1967 -,-,06,185
14 NTLS xã Cam Nghĩa Lê Văn Đặng 1926 Quảng Trị Cam Lộ 26/02/1948 -,-,05,146
15 NTLS xã Cam Nghĩa Lê Văn Khâm 1945 Quảng Trị Cam Lộ 20/08/1966 -,-,08,217
16 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Quang Đàm 1909 Quảng Trị Cam Lộ 18/01/1947 -,-,08,219
17 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Quang Tiến 1958 Quảng Trị Cam Lộ 28/12/1977 -,-,06,187
18 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Thị Bưởi 1942 Quảng Trị Cam Lộ 30/10/1972 -,-,06,176
19 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Thị Hải 1954 Quảng Trị Cam Lộ --/08/1972 -,-,06,181
20 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Thị Kiếm 1947 Quảng Trị Cam Lộ --/04/1968 -,-,06,086
21 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Thị Mót 1956 Quảng Trị Cam Lộ 24/03/1973 -,-,07,199
22 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Thông   Quảng Trị Cam Lộ --/05/1969 -,-,05,143
23 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Bé 1927 Quảng Trị Cam Lộ 31/08/1953 -,-,06,161
24 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Bút 1909 Quảng Trị Cam Lộ --/06/1947 -,-,08,222
25 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Đản 1942 Quảng Trị Cam Lộ 31/07/1967 -,-,06,180
26 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Đạo 1964 Quảng Trị Cam Lộ 11/11/1985 -,-,06,167
27 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Dư 1945 Quảng Trị Cam Lộ 07/07/1966 -,-,06,179
28 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn éo 1947 Quảng Trị Cam Lộ 01/11/1966 -,-,05,145
29 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Hồ 1945 Quảng Trị Cam Lộ 31/12/1967 -,-,06,160
30 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Hồng 1944 Quảng Trị Cam Lộ 01/02/1968 -,-,05,148
31 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Khê 1950 Quảng Trị Cam Lộ 25/04/1972 -,-,05,142
32 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Kiều 1930 Quảng Trị Cam Lộ 29/08/1951 -,-,08,213
33 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Liễn 1931 Quảng Trị Cam Lộ --/--/1968 -,-,07,206
34 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Ly 1948 Quảng Trị Cam Lộ 01/09/1967 -,-,08,225
35 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Mão 1933 Quảng Trị Cam Lộ 05/01/1967 -,-,07,203
36 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Miễn 1918 Quảng Trị Cam Lộ 05/11/1953 -,-,06,178
37 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Mơ 1933 Quảng Trị Cam Lộ 30/08/1953 -,-,06,183
38 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Ngữ 1937 Quảng Trị Cam Lộ 31/12/1972 -,-,07,207
39 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Ôn 1915 Quảng Trị Cam Lộ 21/06/1956 -,-,08,221
40 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Phố 1928 Quảng Trị Cam Lộ 17/05/1966 -,-,06,177
41 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Sinh 1938 Quảng Trị Cam Lộ --/05/1967 -,-,08,209
42 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Tâm   Quảng Trị Cam Lộ --/--/1981 -,-,07,194
43 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Thiều 1939 Quảng Trị Cam Lộ 31/12/1967 -,-,06,182
44 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Thơ 1927 Quảng Trị Cam Lộ 18/05/1948 -,-,05,144
45 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Văn Vọng 1940 Quảng Trị Cam Lộ 04/08/1968 -,-,06,169
46 NTLS xã Cam Nghĩa Nguyễn Vĩnh 1945 Quảng Trị Cam Lộ 17/02/1968 -,-,05,140
47 NTLS xã Cam Nghĩa Phạm Công Ban 1914 Quảng Trị Cam Lộ 13/03/1949 -,-,07,193
48 NTLS xã Cam Nghĩa Thái Nam Châu 1930 Quảng Trị Cam Lộ 18/02/1967 -,-,07,196
49 NTLS xã Cam Nghĩa Thái Văn Nghi 1922 Quảng Trị Cam Lộ 09/03/1950 -,-,08,216
50 NTLS xã Cam Nghĩa Tống Văn Đen 1933 Quảng Trị Cam Lộ 28/09/1968 -,-,06,184
51 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Đình Bình 1946 Quảng Trị Cam Lộ 03/10/1967 -,-,07,190
52 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Đình Diệu 1947 Quảng Trị Cam Lộ --/--/1968 -,-,08,211
53 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Đình Thiên 1912 Quảng Trị Cam Lộ 30/02/1939 -,-,08,212
54 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Đình Trọng 1946 Quảng Trị Cam Lộ 02/10/1967 -,-,08,210
55 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Đình Tuyn 1944 Quảng Trị Cam Lộ 24/11/1965 -,-,07,191
56 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Minh Bạch 1937 Quảng Trị Cam Lộ 04/10/1968 -,-,08,224
57 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Thị Nga 1954 Quảng Trị Cam Lộ --/07/1971 -,-,06,162
58 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Thị Tánh 1941 Quảng Trị Cam Lộ 20/11/1966 -,-,05,139
59 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Anh 1963 Quảng Trị Cam Lộ 27/01/1986 -,-,07,195
60 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Ban 1922 Quảng Trị Cam Lộ 28/03/1962 -,-,08,215
61 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Châu 1946 Quảng Trị Cam Lộ 31/12/1968 -,-,-,171
62 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Đèn 1913 Quảng Trị Cam Lộ --/12/1954 -,-,06,174
63 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Đô 1915 Quảng Trị Cam Lộ --/05/1947 -,-,08,223
64 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Duế 1944 Quảng Trị Cam Lộ 01/04/1974 -,-,06,165
65 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Mãi 1921 Quảng Trị Cam Lộ --/12/1954 -,-,06,173
66 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Mạnh 1946 Quảng Trị Cam Lộ 31/03/1972 -,-,07,192
67 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Miên 1939 Quảng Trị Cam Lộ --/08/1978 -,-,06,166
68 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Nậy 1915 Quảng Trị Cam Lộ --/05/1947 -,-,07,205
69 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Quý 1965 Quảng Trị Cam Lộ 18/09/1985 -,-,07,204
70 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Sỏi 1925 Quảng Trị Cam Lộ 06/02/1965 -,-,08,218
71 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Sum 1960 Quảng Trị Cam Lộ 14/04/1983 -,-,07,201
72 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Tấn 1946 Quảng Trị Cam Lộ 31/10/1967 -,-,05,137
73 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Tắt 1949 Quảng Trị Cam Lộ --/07/1969 -,-,06,175
74 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Toàn 1932 Quảng Trị Cam Lộ 03/04/1967 -,-,03,61
75 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Trí   Quảng Trị Cam Lộ 06/04/1967 -,-,06,163
76 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Trì 1936 Quảng Trị Cam Lộ 17/04/1954 -,-,05,132
77 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Viễn 1931 Quảng Trị Cam Lộ 25/06/1953 -,-,06,162
78 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Vịnh 1942 Quảng Trị Cam Lộ 05/07/1967 -,-,07,200
79 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Xảo 1925 Quảng Trị Cam Lộ 30/12/1949 -,-,08,214
80 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Văn Xướng 1946 Quảng Trị Cam Lộ 03/01/1970 -,-,05,133
81 NTLS xã Cam Nghĩa Trần Viết Thông 1933 Quảng Trị Cam Lộ 03/09/1966 -,-,06,164
82 NTLS xã Cam Nghĩa Trương Văn Lý 1934 Quảng Trị Cam Lộ --/09/1967 -,-,06,168
83 NTLS xã Cam Nghĩa Võ Thị Cẩn 1947 Quảng Trị Cam Lộ --/04/1971 -,-,06,170

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ