Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Nâng cao mối quan hệ giữa công dân với cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn mới

Xác định nền hành chính hiện đại là nền hành chính có mối quan hệ bền vững giữa công dân và cơ quan hành chính được xây dựng trên nền tảng thống nhất, dân chủ, bình đẳng, tương ứng về quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong đó, các cơ quan hành chính lấy chất lượng phục vụ người dân làm thước đo chất lượng hoạt động, lấy yếu tố chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả làm mục tiêu phát triển. Huyện Cam Lộ đã không ngững nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp để cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân với cơ quan hành chính trên địa bàn huyện, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, hiện đại và hiệu quả.

Nâng cao công tác CCHC ở xã Cam Thành

Từ nhiều năm nay, huyện Cam Lộ luôn thực hiện tốt thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, các văn bản, quyết định từ cấp huyện đến cấp xã phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Huyện đã tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Đặc biệt là công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; theo đó, huyện đã triển khai áp dụng các chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

Bên cạnh đó, huyện Cam Lộ cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành và đoàn thể các cấp từ huyện đến cấp xã đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhiều cách làm hay và mang lại hiệu quả thiết thực như: Thực hiện các nội dung bám sát nhiệm vụ trọng tâm chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống đối với cán bộ, công chức, viên chức; quán triệt cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính đối với mọi công dân trong thời kỳ mới. Từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã được củng cố, kiện toàn và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động theo quy định mới; toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã được cập nhật, công khai minh bạch tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của huyện, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ của các bộ phận liên quan đều có trình độ phù hợp, tinh thần trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với nhau trong giải quyết thủ tục hành chính, nên việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục và thời gian quy định và hầu hết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đều được trả kết quả sớm hoặc đúng hẹn.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, về hồ sơ thủ tục hành chính toàn huyện đã tiếp nhận 14.786 hồ sơ, đã giải quyết 14.582 hồ sơ, trong đó, có 14.543 hồ sơ giải quyết trước hạn, 37 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 2 hồ sơ giải quyết quá hạn và đã thực hiện xin lỗi người dân bằng văn bản; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 99,99%. Về dịch vụ công trực tuyến đã tiếp nhận 10.517 hồ sơ, trong đó cấp huyện tiếp nhận 774 hồ sơ và cấp xã tiếp nhận 9.743 hồ sơ. Về số hóa hồ sơ đầu vào, đầu ra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên và duy trì ổn định với tỷ lệ số hóa đầu vào đạt 98,89%, tỷ lệ số hóa đầu ra đạt 99,9%. Đã thực hiện khảo sát 14.555 phiếu/14.582 phiếu đánh giá chất lượng hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 99%.

Thời gian tới, huyện Cam Lộ tiếp tục tuyên truyền và đề ra các giải pháp, kế hoạch nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa công dân với cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp, các ngành, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Lựu

 

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 1339

Tổng lượt truy cập: 4.684.805