Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Ngày 15/3/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” bằng hình thức trực tiếp tại hội trường Phòng GD&ĐT và trực tuyến đến điểm cầu các trường học trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành đã được nghe truyền đạt nội dung các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Trong đó, nhấn mạnh, để đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, thì việc phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, làm cho các giá trị đó mãi là hành trang, là cội rễ, động lực và trở thành sức mạnh nội sinh của sự phát triển là đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp thiết hiện nay. Từ đó đưa ra các giải pháp trọng tâm như khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương, đất nước của con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết gắn bó cộng đồng trong nhân dân; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập, phát triển bền vững; xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quảng bá, giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành nắm vững các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2023, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình phát triển. Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương, đất nước cũng như ý chí, nghị lực của người dân Cam Lộ anh hùng. Từ đó cổ vũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành phát huy các giá trị văn hóa, con người để hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam nói chung và huyện Cam Lộ nói riêng phồn vinh, hạnh phúc.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 3339

Tổng lượt truy cập: 6.012.316