Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA

17:47, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc và hành động phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp tiềm ẩn để ngăn ngừa sự tái diễn hoặc ngăn chặn sự xuất hiện.
 

 1. PHẠM VI

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL  theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của  UBND Thị trấn Cam Lộ.
 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Điều 8.5.2, 8.5.3 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9000:2008
 • Sổ tay chất lượng

 

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
 • HĐKP:          Hành động khắc phục
 • HĐPN:          Hành động phòng ngừa
 • KPH:             Không phù hợp
 • QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay các tình trạng không mong muốn khác.
 • Hành động phòng ngừa: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn hay các tình trạng không mong muốn tiềm ẩn khác.
 • Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn bản pháp quy và các quy định liên quan).

 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
TT Hoạt động Trách nhiệm Mô tả công việc Biểu mẫu
5.1 Phát hiện sự KPH/KPH tiềm ẩn Mọi cán bộ, công chức Ghi nhận nội dung sự không phù hợp. Trong trường hợp sự không phù hợp là các khiếu nại khách hàng thì người có trách nhiệm ghi nhận phản hồi của khách hàng vào biểu mẫu BM 05.02 – Sổ theo dõi phản hồi khách hàng, sau đó thông báo cho QMR. BM 05.02
5.2 Xem xét và chỉ định người chủ trì QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng, chỉ định người chủ trì theo dõi HĐKP, HĐPN theo các bước tiếp theo. Nếu không chính xác, phản hồi và trả lời với người phản hồi/khiếu nại. Trong trường hợp, khiếu nại bằng văn bản, thông báo cho người khiếu nại thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo BM 05.01
 
5.3 Điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP, HĐPN Người được chỉ định Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP, HĐPN lên người có thẩm quyền. BM 05.01
 
5.4 Phê duyệt HĐKP, HĐPN QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan Xem xét kết quả điều tra và HĐKP, HĐPN được đề xuất BM 05.01
 
5.5 Thực hiện HĐKP, HĐPN Người được chỉ định Thực hiện HĐKP, HĐPN theo đề xuất. BM 05.01
  Xem xét kết quả QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP, HĐPN xem có loại bỏ được nguyên nhân của sự KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở yêu cầu HĐKP, HĐPN mới và quay trở lại 5.3. BM 05.01
 
5.6 Lưu hồ sơ Đơn vị khắc phục Lưu lại hồ sơ BM 05.01

 

 1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
BM 05.01 Yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa
 1.  
BM 05.02 Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng

 
 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên Biểu mẫu
 1.  
Yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa
 1.  
Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ