Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần

9:36, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, Phòng Lao động-TB&XH kiểm tra, lập Phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động-TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động-TB&XH đối chiếu, ghép hồ sơ người có công và hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và quyết định trợ cấp.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1);
- Giấy chứng tử;
- Hồ sơ của người có công với cách mạng;
- Danh sách đề nghị của Phòng Lao động, TB&XH.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động, TB&XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai của đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng (mẫuTT1) ;
- Biên bản ủy quyền (mẫu UQ).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 
 
 
 
 
 

                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Mẫu UQ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN ỦY QUYỀN
Hôm nay, ngày …... tháng …... năm ……..., tại ................................................
Chúng tôi gồm có:
1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT Họ và tên Nơi cư trú CMND/Hộ chiếu Mối quan hệ với người có công
Số Ngày cấp Nơi cấp
             
             
             
             

2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên: ........................................................................................................
Sinh ngày …... tháng …..…. năm ………………..           Nam/Nữ: ...................
Trú quán: .........................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: …………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ................
Là …………………… của người có công.
3. Nội dung ủy quyền:
.........................................................................................................................
 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 

Xác nhận của UBND xã (phường)……………….. Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     Mẫu TT1

BẢN KHAI
Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần
1. Họ và tên người có công từ trần: ..............................................................  
Sinh ngày ….... tháng ……. năm …………        Nam/Nữ: ..............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi : ...........................................................
Số sổ trợ cấp (nếu có): ………………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:........
Từ trần ngày ….. tháng …... năm ……..
Theo giấy chứng tử số………..…... ngày …... tháng ….. năm .. …... của Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….....
Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm……...  Mức trợ cấp: .........................
2. Họ và tên người nhận mai táng phí:..............................................................................
Sinh ngày ….... tháng ……. năm …………        Nam/Nữ: ..............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ...........................................
3. Họ và tên thân nhân nhận trợ cấp một lần: ................................................................
Sinh ngày ….... tháng ……. năm …………        Nam/Nữ: ..............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ...........................................
4. Thân nhân người có công đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:
a) Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất

TT Họ và tên Năm sinh Trú quán Quan hệ với NCC Nghề nghiệp Hoàn cảnh hiện tại
1            
2            
             

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

TT Họ và tên Năm sinh Thời điểm bị khuyết tật Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông Cơ sở giáo dục đang theo học
Tên cơ sở Thời gian bắt đầu đi học
1            
2            
           

 

.... ngày…... tháng…... năm…....
Xác nhận của xã, phường …………………
Ông (bà) …………………….…………….
là………. của …………….……………….
hiện cư trú tại ………………………………
TM. UBND

 
.... ngày …... tháng ….. năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
 
 
 
 

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, Phòng Lao động-TB&XH kiểm tra, lập Phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động-TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động-TB&XH đối chiếu, ghép hồ sơ người có công và hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và quyết định trợ cấp.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1);
- Giấy chứng tử;
- Hồ sơ của người có công với cách mạng;
- Danh sách đề nghị của Phòng Lao động, TB&XH.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động, TB&XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai của đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng (mẫuTT1) ;
- Biên bản ủy quyền (mẫu UQ).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 
 
 
 
 
 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Mẫu UQ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN ỦY QUYỀN
Hôm nay, ngày …... tháng …... năm ……..., tại ................................................
Chúng tôi gồm có:
1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT Họ và tên Nơi cư trú CMND/Hộ chiếu Mối quan hệ với người có công
Số Ngày cấp Nơi cấp
             
             
             
             

2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên: ........................................................................................................
Sinh ngày …... tháng …..…. năm ………………..           Nam/Nữ: ...................
Trú quán: .........................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: …………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ................
Là …………………… của người có công.
3. Nội dung ủy quyền:
.........................................................................................................................
 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 

Xác nhận của UBND xã (phường)……………….. Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     Mẫu TT1

BẢN KHAI
Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần
1. Họ và tên người có công từ trần: ..............................................................  
Sinh ngày ….... tháng ……. năm …………        Nam/Nữ: ..............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi : ...........................................................
Số sổ trợ cấp (nếu có): ………………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:........
Từ trần ngày ….. tháng …... năm ……..
Theo giấy chứng tử số………..…... ngày …... tháng ….. năm .. …... của Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….....
Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm……...  Mức trợ cấp: .........................
2. Họ và tên người nhận mai táng phí:..............................................................................
Sinh ngày ….... tháng ……. năm …………        Nam/Nữ: ..............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ...........................................
3. Họ và tên thân nhân nhận trợ cấp một lần: ................................................................
Sinh ngày ….... tháng ……. năm …………        Nam/Nữ: ..............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ...........................................
4. Thân nhân người có công đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:
a) Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất

TT Họ và tên Năm sinh Trú quán Quan hệ với NCC Nghề nghiệp Hoàn cảnh hiện tại
1            
2            
             

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

TT Họ và tên Năm sinh Thời điểm bị khuyết tật Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông Cơ sở giáo dục đang theo học
Tên cơ sở Thời gian bắt đầu đi học
1            
2            
           

 

.... ngày…... tháng…... năm…....
Xác nhận của xã, phường …………………
Ông (bà) …………………….…………….
là………. của …………….……………….
hiện cư trú tại ………………………………
TM. UBND

 
.... ngày …... tháng ….. năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
 

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ