Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Thông tư 55/TT-BTC ngày 15/8/2023 về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán KPSN từ nguồn NSNN thực hiện các CTMTQG giải đoạn 2021-2025

9:39, Thứ Sáu, 8-9-2023

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ