Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ

14:8, Thứ Sáu, 8-3-2024

Năm 2023 huyện Cam Lộ tỷ lệ hộ nghèo còn 395 hộ (tỷ lệ 2,62%), giảm 58 hộ ( tỷ lệ giảm 0,42%) so với năm 2022 đây cũng là kết quả khả quan các chính sách của nhà nước đối với hộ nghèo, người nghèo đều được thụ hưởng đầy đủ. Huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhân thức về công tác giảm nghèo; ngay từ đầu năm 2023, huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao cao năng lực cho cán bộ thôn về thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

          Các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và Hướng dẫn quy trình xây dựng, nhân rộng mô hình sinh kế giảm nghèo theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị. Các lớp tập huấn tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ trên địa bàn huyện nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho người dân, nhất là người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; cập nhật kiến thức, giới thiệu các văn bản về chính sách hỗ trợ, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh.v.v…; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

          Tham gia lớp tập huấn với tổng số 300 lượt người là các cán bộ thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện. Đây là những công chức Văn hoá - Xã hội, cán bộ phụ trách công tác thông tin truyền thông, các trưởng thôn, bản, khu phố đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là những nhân tố quan trọng, chủ chốt hỗ trợ cho ban chỉ đạo giảm nghèo ở các cấp, của các hoạt động truyền thông giảm nghèo bền vững ở cộng đồng. Đây cũng là những người cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để áp dụng có hiệu quả vào từng nội dung công việc tại đơn vị, địa phương; hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong công cuộc chung tay xóa đói, giảm nghèo.

          Việc triển khai tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện là nhằm triển khai kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trên trên địa bàn huyện năm 2023, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, làm cơ sở tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2 (Giảm nghèo đa chiều) của Dự án 6, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Để triển khai có hiệu quả công tác thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trên trên địa bàn huyện trong năm 2023 cũng như trong những năm tiếp theo, ngoài việc tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền,

          Bên cạnh đó Phòng cũng đã phối hợp với các Hội: Hội Phụ nữ huyện, Hội Nông dân tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho 80 trưởng thôn, bản, khu phố và các cán bộ Chi hội trưởng Hộ phụ nữ, chi hội trưởng Hội Nông dân các xã, thị trấn và các chi hội Nông dân trên địa bàn huyện.

                                                                                              Tác giả

                                                                                   Nguyễn Thị Thúy Hà

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ