Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

17:37, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu nhằm đảm bảo kiểm soát được công việc giải quyết đơn thư khiếu nại đúng trình tự thủ tục giải quyết và thời gian theo qui định của pháp luật, đem lại thỏa mãn yêu cầu của tổ chức, công dân; đồng thời, góp phần giảm tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ.

 1. PHẠM VI

Áp dụng  đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ khiếu nại lần đầu trên địa bàn và cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân giải quyết thủ tục này
 

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền cấp xã

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  -Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định;
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định;
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai và chưa được toà án thụ lý giải quyết.
5.2 Thành phần hồ sơ
  - Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;
- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại uỷ quyền), giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của người đại diện;
- Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu cho việc khiếu nại.
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Theo Điều 28  Luật Khiếu nại 2011:
- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Phòng tiếp công dân đặt tại trụ sở UBND Thị trấn Cam Lộ.
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tiếp nhận khiếu nại:
Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Công chức phụ trách tiếp công dân; Chủ tịch UBND Giờ hành chính  
B2 Thụ lý giải quyết khiếu nại:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp không được thụ lý theo quy định tại điều 11 của Luật khiếu nại năm 2011 người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết về việc thụ lý hồ sơ.
Chủ tịch UBND hoặc người được phân công 10  ngày  
B3 Giải quyết khiếu nại lần đầu:
-Người giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành các bước thẩm tra, xác minh và thu thập các tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại;
-Người giải quyết khiếu nại phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại.
Chủ tịch UBND hoặc người được phân công 25 ngày (hoặc 40 ngày đối với vụ việc phức tạp)  
 
 
 
B4 Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu:
Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2, điều 31 Luật Khiếu nại 2011.
Chủ tịch UBND 03 ngày  
B5 Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu:
Kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Chủ tịch UBND 02 ngày  
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Luật Khiếu nại năm 2011,
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại,
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Mẫu số 01-KN Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại
 1.  
Mẫu số 02-KN Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
 1.  
Mẫu số 03-KN Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
 1.  
Mẫu số 04-KN Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại
 1.  
Mẫu số 05-KN Biên bản làm việc
 1.  
Mẫu số 06-KN Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng
 1.  
Mẫu số 07-KN Giấy biên nhận về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng
 1.  
Mẫu số 08-KN Văn bản trưng cầu giám định
 1.  
Mẫu số 11-KN Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại
 1.  
Mẫu số 12-KN Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
 1.  
Mẫu số 14-KN Biên bản đối thoại
 1.  
Mẫu số 15-KN Quyết định về việc giải quyết khiếu nại

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
 1.  
Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
 1.  
Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp
 1.  
Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có)
 1.  
Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có)
 1.  
Quyết định giải quyết khiếu nại
 1.  
Các tài liệu khác có liên quan
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp – hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

 
Biểu mẫu

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ