Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

17:33, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký lại việc nuôi con nuôi nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký lại việc nuôi con nuôi trên địa bàn thị trấn Cam Lộ
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND thị trấn Cam Lộ.

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  - Việc đăng ký lại nuôi con nuôi thực hiện khi: Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại UBND cấp xã nhưng cả Sổ hộ tịch và Bản chính Giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
- Cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống tại thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
5.2 Thành phần hồ sơ
  -  Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Chú ýTrường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã không phải nơi trước đây đã đăng ký nuôi con nuôi thì phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký và có chữ ký của ít nhất 02 người làm chứng.
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không.
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày làm việc  
 
Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Xem xét, thẩm tra, xác minh.
Trường hợp giấy tờ đầy đủ và đạt yêu cầu thì công chức Tư pháp hộ tịch bổ sung nội dung vào Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, đồng thời ghi chép vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi
Công chức Tư pháp – hộ tịch 03 ngày làm việc Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
 
 
 
B4 Ký duyệt Lãnh đạo UBND 01  ngày làm việc Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
B5 Trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  + Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011;
+ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2011;
+ Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011.
+ Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
  Lưu ý:
- Mục ghi chú của bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi phải ghi rõ là đăng ký lại.

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Mẫu TP/CN-2011/CN.04 Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

TT Tên hồ sơ
 1.  
Giấy biên nhận hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
 1.  
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ