Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

17:45, Thứ Hai, 2-5-2022

1. Chủ tịch UBND Thị trấn Cam Lộ:
* Chức danh:  Chủ tịch UBND thị trấn
            * Báo cáo đến: Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ;
            * Trách nhiệm, quyền hạn
            - Chủ tịch UBND là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thị trấn, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Điều 11 Nghị quyết số: 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn quyết định.
            - Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong thị trấn.
            - Đối với một số vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương và phải xử lý trong thời gian dài thì Chủ tịch UBND thị trấn thành lập các tổ công tác liên ngành để chỉ đạo.
            - Chủ tịch UBND thị trấn ủy quyền cho một Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực chỉ đạo và giải quyết công việc của Chủ tịch UBND thị trấn khi Chủ tịch đi vắng.
2. Phó chủ tịch UBND Thị trấn Cam Lộ:
* Chức danh:   Phó Chủ tịch UBND thị trấn
            * Báo cáo đến: Chủ tịch UBND Thị trấn Cam Lộ
            * Trách nhiệm, quyền hạn (theo qui chế)
            - Phó Chủ tịch UBND thị trấn được Chủ tịch UBND thị trấn phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo một số công chức chuyên môn, trực thuộc UBND thị trấn.
            - Phó Chủ tịch UBND thị trấn chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước UBND, Chủ tịch UBND thị trấn; đồng thời cùng các thành viên khác của UBND thị trấn chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND thị trấn trước Đảng ủy và UBND huyện Cam Lộ.
            - Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch UBND thị trấn có nhiệm vụ, quyền hạn:
            + Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo công chức chuyên môn, trực thuộc UBND thị trấn, trong việc tổ chức thực hiện quyết định, chỉ thị, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực được phân công.
            + Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với quyết định, chỉ thị của UBND thị trấn, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể của các cơ quan nhà nước cấp trên và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
            + Trong phạm vi lĩnh vực công việc được giao, Phó Chủ tịch UBND thị trấn được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND thị trấn quyết định giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thị trấn về các quyết định của mình.
            + Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND thị trấn xem xét, quyết định xử lý kịp thời công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đã phối hợp xử lý nhưng ý kiến chưa thống nhất.
            + Nếu có vấn đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Chủ tịch UBND thị trấn phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa đưa vào quy định, những vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết thì Phó Chủ tịch UBND thị trấn chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thị trấn quyết định.
            Trường hợp trong xử lý công việc có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch UBND thị trấn khác thì các đồng chí  trực tiếp phối hợp để thống nhất giải quyết. Nếu qua thảo luận, giữa các Phó Chủ tịch UBND thị trấn còn có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND thị trấn xem xét, quyết định.
3. Ủy viên UBND thị trấn:
* Chức danh:   Ủy viên UBND thị trấn
            * Báo cáo đến: Chủ tịch UBND thị trấn Cam Lộ
*Trách nhiệm, quyền hạn:
            - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị trấn và UBND thị trấn về công việc được phân công phụ trách; đồng thời tham gia giải quyết công việc chung của UBND thị trấn, cùng các thành viên khác của UBND thị trấn chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND thị trấn trước Đảng ủy và UBND huyện Cam Lộ.
            - Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND thị trấn, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thị trấn; tham gia ý kiến và biểu quyết về các vấn đề thảo luận tại phiên họp UBND thị trấn; tham gia ý kiến với các thành viên khác của UBND thị trấn, để xử lý các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc các vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.
            - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị trấn.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ