Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

XỬ LÝ ĐƠN THƯ

17:36, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức trong việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khiếu nại, tố cáo ( theo quy định của Luật Khiếu nại, luật Tố cáo), kiến nghị, phản ánh về việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, công tác quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
 

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Xử lý đơn thư tại cấp xã

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
5.2 Thành phần hồ sơ
  - Đơn khiếu nại, tố cáo; đơn phản ánh, kiến nghị
- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại uỷ quyền), giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của người đại diện;
- Các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng, có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.
- Các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị.
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  10 ngày
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Phòng tiếp công dân đặt tại trụ sở UBND Thị trấn Cam Lộ.
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tiếp nhận đơn thư:
Đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua việc tiếp công dân hoặc do công dân gửi đến.
Công chức tiếp công dân Giờ hành chính  
B2 Công chức tiếp nhận, đọc nội dung đơn, xác định nội dung khiếu nại, tố cáo, ghi chép vào sổ tiếp nhận và xử lý đơn. Công chức tiếp công dân Giờ hành chính  
B3 Phân loại, xử lý đơn:
* Đối với nội dung khiếu nại:
-Không thuộc thẩm quyền: Lập phiếu hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
-Thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận trình Chủ tịch xem xét ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại, đồng thời lập thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại gửi cho người khiếu nại biết;
* Đối với nội dung tố cáo:
-Không thuộc thẩm quyền: Lập phiếu chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết đồng thời lập thông báo về việc chuyển đơn tố cáo gửi cho người tố cáo biết;
-Thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận trình Chủ tịch xem xét ban hành quyết định xác minh nội dung tố cáo, đồng thời lập thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo gửi cho người tố cáo biết
* Đối với nội dung phản ánh, kiến nghị:
-Không thuộc thẩm quyền: công chức tiếp công dân chuyển đơn hoặc chuyển bản ghi lại nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết.
Thuộc thẩm quyền: công chức tiếp công dân trình Chủ tịch xem xét, giải quyết hoặc phân công bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết.
Công chức tiếp công dân 10 ngày  
 
 
 
B4 Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:
Sau khi phân loại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về một trong các nội dung như: việc thụ lý, giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; việc gia hạn thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ làm rõ vụ việc; việc từ chối thụ lý do không thuộc thẩm quyền hoặc không đủ điều kiện thụ lý; nội dung giải quyết vụ việc.
Cán bộ, công chức tiếp công dân  
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Luật Tiếp công dân năm 2013;
- Luật Khiếu nại năm 2011,
- Luật Tố cáo năm 2011,
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại,
- Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo,
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thông tư 06/2013/TT-TTCP, ngày 30/09/2013 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;
- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân.

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
STT Mã hiệu Tên biểu mẫu
01   Đơn khiếu nại
02   Đơn tố cáo
03   Giấy ủy quyền khiếu nại

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
 1.  
Sổ theo dõi đơn thư
 1.  
Đơn khiếu nại, tố cáo
 1.  
Các tài liệu, chứng cứ liên quan nếu có
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp – hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ