Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

17:39, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ chế độ mai táng phi cho người có công với cách mạng từ trần nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ chế độ mai táng phi cho người có công với cách mạng từ trần trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ.

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trần
 1.  
Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
 1.  
Xác nhận hồ sơ mai táng phí cho người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương từ trần ngày 01/10/2005 về sau

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
5.2 Thành phần hồ sơ
  +Bản khai của đại diện thân nhân (kèm theo bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng có trách nhiệm lập bản khai kèm theo bản sao giấy chứng tử
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
+ UBND cấp xã: 05 ngày làm việc
+ Phòng Lao động TBXH: 10 ngày làm việc
+ Sở Lao động TBXH: 10 ngày làm việc
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính (01 ngày làm việc)  
 
Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ phê duyệt Công chức Văn hóa – xã hội 03 ngày làm việc  
 
 
 
B4 Phê duyệt Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ 01 ngày làm việc Bản xác nhận
B5 Chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động TBXH Công chức Văn hóa – xã hội 0.5 ngày làm việc  
B6 Giải quyết hồ sơ và chuyển cho Sở Lao động TBXH Phòng Lao động TBXH 10 ngày làm việc  
B7 Giải quyết hồ sơ Sở Lao động TBXH 10 ngày làm việc  
B8 Nhận kết quả từ Sở Lao động TBXH và trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí
5.8 Cơ sở pháp lý
  + Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLDTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
+ Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Mẫu TT1 Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần

 
 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
 1.  
Giấy biên nhận hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2 (bản photo)
 1.  
Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn hóa xã hội, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ