Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

9:34, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, Phòng Lao động-TB&XH  kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động-TB&XH;
Bước 2: Sở Lao động-TB&XH kiểm tra hồ sơ, giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) ra Hội đồng giám định y khoa theo quy định.
Trường hợp vô sinh và trường hợp không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động mà không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định thì chuyển hồ sơ đến Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học.
Trường hợp sinh con dị dạng, dị tật mà không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định, Sở Lao động-TB&XH giới thiệu con dị dạng, dị tật ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh;
Bước 3: Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh khám giám định, lập biên bản giám định bệnh, tật; dị dạng, dị tật chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ và các giấy tờ liên quan;
Bước 4: Sở Y tế cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động-TB&XH kèm hồ sơ;
Bước 5: Sở Lao động-TB&XH kiểm tra, ra quyết định trợ cấp, phụ cấp những trường hợp đủ điều kiện.
2. Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Bản khai (Mẫu HH1).
- Giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học.
- Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.
- Bản sao bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định, trừ các trường hợp sau đây:
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo quy định nhưng sinh con dị dạng, dị tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
- Danh sách trích ngang của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động-TBXH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp.
8. Lệ phí: Lệ phí Giám định - sẽ được Phòng Lao động-TB&XH nơi cư trú thanh toán lại.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai (Mẫu HH1)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Liên bộ Bộ Y tế-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn khám, giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.
 
 
 

 

 
 
Mẫu HH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Phần khai về người có công:
Họ và tên: ...................................................    Sinh  ngày … tháng … năm.......
Nam/Nữ: …………………..
Nguyên quán....................................................................................................
Trú quán: .........................................................................................................
Có quá trình tham gia hoạt động kháng chiến như sau:

TT Thời gian Cơ quan/Đơn vị Địa bàn hoạt động
1 Từ tháng ... năm ...
đến tháng ... năm ...
   
2
 
   
 
 
     
 
 
     

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay:..............................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2 . Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật).

TT Họ tên Năm sinh Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh
1      
2      
     

 

.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường …………….
Ông (bà) …………………….………….
hiện cư trú tại …………………, có ….. con đẻ dị dạng, dị tật cụ thể như sau: ……………….
………………………………………………..
TM. UBND
 
.... ngày    ... tháng .   .. năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ