Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật

9:34, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người bị thương chuyển các giấy tờ theo quy định đến Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương được quy định tại Khoản 2, Điều 28, Nghị định 31/2013/NĐ-CP.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương chuyển hồ sơ đến Sở Lao động-TB&XH nơi người bị thương cư trú chính thức.
Bước 3: Sở Lao động-TB&XH kiểm tra, gửi hồ sơ và giới thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa theo quy định.
Bước 4: Hội đồng giám định y khoa giám định, cấp biên bản kết luận tỷ lệ thương tật và chuyển biên bản, hồ sơ đến Sở Lao động-TB&XH.
Bước 5: Sở Lao động-TBXH căn cứ biên bản giám định, ra quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật, hoặc trợ cấp một lần.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Giấy chứng nhận bị thương (Mẫu TB1).
- Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương.
- Trường hợp bị thương trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước thì gửi kèm đơn đề nghị của cá nhân (Mẫu TB5);
- Biên bản giám định thương tật (Mẫu TB2).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
Sau khi tiếp nhận hồ sơ trong vòng 15 ngày, Sở Lao động-TB&XH có trách nhiệm giới thiệu người bị thương đến Hội đồng Giám định Y khoa để giám định; trong vòng 10 ngày kể từ khi có Biên bản kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc 1 lần.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động-TBXH;
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc một lần
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị của cá nhân (Mẫu TB5);
- Giấy chứng nhận bị thương (Mẫu TB1).
- Biên bản giám định thương tật (Mẫu TB2).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

 

 
 
 
 
Mẫu TB2

.........................  
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA…
Số........../.........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

 
 

 
....., ngày ... tháng ... năm ...

   

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
 

Hội đồng Giám định Y khoa:………………………………………………
Họp ngày...............tháng............. năm......…. tại ………………………….
để giám định thương tật đối với:Ông (bà):………………………………..
Sinh ngày …….. tháng …….. năm ... …….……Nam/Nữ:…………..
Nguyên quán:………………………………………………………………
Trú quán:…………………………………………………………………..
Chức vụ:…………………………..… cấp bậc:…………………………..
Cơ quan, đơn vị:…………………………………………………………
Bị thương ngày ……… tháng ……… năm ………….
Theo Giấy chứng nhận bị thương số ………ngày …… tháng …… năm….
của…………………………………
Theo giấy giới thiệu số ……. ngày …… tháng ……. năm của……………..
Tình trạng thương tật theo Giấy chứng nhận bị thương:…………………..
……………………………………………………………………………..
Kết quả khám hiện tại:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
KẾT LUẬN:
 Theo tiêu chuẩn thương tật ban hành tại Thông tư ……….. ngày ...... tháng ......  năm ….. của ……………………………
Ông (bà)................... bị suy giảm khả năng lao động do thương tật là........%
(Bằng chữ..................................................................%.) vĩnh viễn/tạm thời (*)……………………………./.
 

Uỷ viên Uỷ viên thường trực Chủ tịch Hội đồng
     

 
 
Ghi chú: (*) Ghi rõ vĩnh viễn hoặc tạm thời

Mẫu TB5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                       
­­­­
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận bị thương và giải quyết chế độ
 

Kính gửi: ................................................................(1)
Họ và tên:……………………………………………………………..
Sinh ngày ………. tháng ……. năm ………Nam/Nữ:…………………….
Nguyên quán:………………………………………………………….
Trú quán:………………………………………………………………
Nhập ngũ, tham gia công tác ngày ... tháng ... năm ...
Cơ quan, đơn vị khi bị thương:………………………………………..
Bị thương ngày ……… tháng ………… năm …………..
Nơi bị thương:…………………………………………………………
Các vết thương thực thể:……………………………………………….
…………………………………………………………………………
Sau khi bị thương được điều trị tại:……………………………………
Ra viện ngày ............... tháng ..................... năm ... ……………..
Kèm theo các giấy tờ : .......................................(2).........................................
Tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận bị thương và lập hồ sơ giải quyết chế độ./.
 

…, ngày…tháng…năm… …, ngày…tháng…năm…
 
Xác nhận của xã, phường……………     
ông (bà)…………………………hiện cư trú tại………………………………………….
 
 
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và  tên)
TM.UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký


(Chữ ký, dấu)

Họ và tên
 

 
 

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ