Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất

9:33, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, Phòng Lao động-TB&XH tổng hợp, lập danh sách gửi hồ sơ đến Sở Lao động-TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động-TB&XH kiểm tra, cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Giấy báo tử.
- Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.
- Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4) kèm các giấy tờ có liên quan như sau:
+ Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có đề nghị bằng văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
+ Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh.
+ Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.
+ Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.
+ Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã và biên bản của Hội đồng y khoa cấp tỉnh.
- Danh sách đề nghị của Phòng Lao động, TB&XH.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động-TB&XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4);
- Giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN)
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;
- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

 

 
Mẫu TN

UBND Xà...........…..
--------


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------

Số: …….../XN……. …., ngày … tháng … năm .....

 

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP
Năm ……….

UBND xã, phường …………………………… xác nhận:
Ông (bà) .........................................................................................................
Sinh ngày …... tháng ….... năm ……………        Nam/Nữ: ............................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Nghề nghiệp hiện tại: ......................................................................................
Có mức thu nhập bình quân hàng tháng là: ………………………… đồng/tháng
(bằng chữ: ...................................................................................  đồng/tháng)
Chi tiết thu nhập như sau:

TT Tên nghề, công việc Thu nhập bình quân hàng tháng (đồng/tháng)
1    
2    
   
  Tổng cộng  

 

  TM. UBND
 

                                                                
  
 
 
Mẫu LS4
                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ

Họ và tên của thân nhân liệt sỹ: ........................................................................
Sinh ngày …... tháng ….... năm ………………       Nam/Nữ: ...........................
Nguyên quán: ..................................................................................................
Trú quán: .........................................................................................................
Mối quan hệ với liệt sĩ: .....................................................................................
Họ và tên liệt sĩ: ……………………………… hy sinh ngày ... tháng ... năm .....
Nguyên quán: ..................................................................................................  
Bằng “Tổ quốc ghi công” số ………..….. theo Quyết định số: ...........................
ngày …... tháng …... năm……….... của Thủ tướng Chính phủ.
Liệt sĩ có những thân nhân sau:

TT Họ và tên Năm sinh Mối quan hệ với liệt sĩ Nghề nghiệp Chỗ ở hiện nay (Nếu chết ghi rõ thời gian) Hoàn cảnh hiện tại (*[1])
1            
2            
3            
...            
  .... ngày…... tháng……...năm………...
Xác nhận của xã, phường ……………….
Ông (bà) ………………..………… ……
hiện cư trú tại …………………………..
và liệt sỹ có  ….... thân nhân như bản khai
TM. UBND


 
 
.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
                   

 
 
 
 

 


(*[1]) Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật...

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ