Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ Người có công

9:32, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần làm hồ sơ gửi Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công.
Bước 4:  Sở Lao động-TB&XH kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Căn cứ văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền, Sở Lao động-TB&XH điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị (HS5) kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động, TB&XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận, quyết định
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị (HS5).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 
Mẫu HS5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ

……………………………………..
Kính gửi: ………………………………………………
Họ và tên: .......................................................................................................
Sinh ngày ..    . tháng .   .. năm ……………             Nam/nữ: ..........................
Nguyên quán: .................................................................................................
Trú quán: .......................................................................................................
Thuộc diện người có công[1]: .............................................................................
Thông tin ghi trong hồ sơ: ...............................................................................
.......................................................................................................................
Thông tin đề nghị đính chính: ..........................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Các giấy tờ kèm theo có liên quan đến việc đính chính thông tin:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
 

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 


[1] Trường hợp không phải là người có công phải ghi rõ mối quan hệ với người có công.
 

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ