Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

9:31, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: UBND xã, thị trấn lập, gửi danh sách và các giấy tờ theo quy định đến phòng Lao động-TB&XH.
Bước 2: Phòng Lao động-TB&XH kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ, gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ra quyết định thờ cúng.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến  UBND xã, thị trấn
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị (LS7);
- Biên bản ủy quyền (UQ);
- Danh sách đề nghị của UBND các xã, thị trấn.
* Số lượng hồ sơ : 02 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định 10 ngày)
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Lệ phí: Không
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị (LS7);
- Biên bản ủy quyền (UQ);
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ...
Chúng tôi gồm có:
1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT Họ và tên Nơi cư trú CMND/Hộ chiếu Mối quan hệ với người có công
Số Ngày cấp Nơi cấp
1            
2            
           

2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên: ……………………………..
Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: …………………
Trú quán: ...................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: ……………………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………….
3. Nội dung ủy quyền (*):
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 

Xác nhận của UBND xã (phường)….. Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:
(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945...
Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ