Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Văn bản QPPL lĩnh lực Xã hội

14:25, Thứ Tư, 21-9-2022

CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI:
1. Luật Người khuyết tật
2. Luật cao tuổi
3. Luật Bình đẳng giới
4. Luật Trẻ em
5. Luật BHYT
* Nghèo
Chỉ thị số 05-CT/TW: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
Thông tư 07: về Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025
và mẫu biểu báo cáo

QĐTTCP số 24: về quy định quy trình rà soát HN, HCN hàng năm và hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Quyết định 861/QĐ-TTCP: xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh
Quyết định số 433/QĐ-UBDT: Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn
Nghị định số 07: Quy định chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025
Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH về hệ thống chỉ tiêu ngành LĐTBXH
Quyết định 59/2015: về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 
Thông tư 17/2016: về quy trình điều tra rà soát Hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
Quyết định 33/2015: Chính sách hỗ trợ Nhà ở hộ nghèo theo
Thông tư 08/2015: hướng dẫn thự hiện quyết định 33 về hỗ trợ nhà ở
Thông tư 39/2016: hướng dẫn kiểm tra giám sát giảm nghèo
Thông tư 02/2016: xác định hộ có mức sống trung bình
Thông tư số 81/2016: Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất cho vay NHCS
Thông tư liên tịch số 33/2013: chế độ hỗ trợ từ Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo
Quyết định 1259/QĐ-TTg: Ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2020
Thông tư 15/2017/TT-BTC: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQGGN 2016-2020
* BTXH
Thông tư số 02 hướng dẫn thực hiện nghị định số 20 về chính sách trợ giúp xã hội
Nghị định 20/2021: Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH
Quyết định kèm "Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
Văn bản xác thực hợp nhất: 762/VBHN-BLĐTBXH, 763/VBHN-BLĐTBXH764/VBHN-BLĐTBXH
Nghị định 140/2018/NĐ-CP: về TTHC
Nghị định 103/2017/NĐ-CP: Hoạt động cơ sở BTXH
Nghị định 113/2015/NĐ-CP: Quy định tính đặc thù nguy hiểm, độc hại
Thông tư 01/2019/BLĐTBXH: xác định mức độ khuyết tật
Nghị định 136/2013: về chính sách trợ giúp đối tượng BTXH
Thông tư 42/2013: chính sách giáo dục đối với người khuyết tật
Thông tư liên tịch số 37/2012: về xác định mức độ khuyết tật
Nghị định 86/2015: Chính sách miễn, giảm học phí, chi phí học tập
* TNXH
Quyết định 36/2017/QĐ-UB: về quy chế phối hợp lập hồ sơ cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Nghi định 178/2004: về phòng chống mại dâm ma túy
Nghị đinh 221/2013: ...đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

* Trẻ em
CV Phúc đáp kiến nghị của VKS áp dụng các biện pháp phòng ngừa, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện
Quyết định số 588/QĐ-TTg hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS giai đoạn 2019-2025
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 Quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, trấn phù hợp với trẻ em
Thông tư liên tịch số 05/2015: TTHC về khai sinh, thường trú, thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
Chỉ thị 18: về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em
* Khác:
Thông tư 25/2016/LĐTBXH Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Quyết định 582/ TTg: Thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực khó khăn giai đoạn 2016-2020

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ