Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

báo cáo 9 tháng

15:4, Thứ Ba, 20-9-2022

UBND HUYỆN CAM LỘ

PHÒNG LĐ-TB&XH

 
   

        Số:  17 /BC-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                    Cam Lộ, ngày  15    tháng  9 năm 2022

            

BÁO CÁO

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 THÁNG CÔNG TÁC LĐ-TB&XH,

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

(số liệu ước tính đến ngày 15/9/2022)

---------

I. Công tác tham mưu, ban hành các văn bản:

  1. Tham mưu UBND huyện xây dựng: Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động trực tiếp trên địa bàn huyện năm 2022; văn bản phân công nhiệm vụ thực hiện công tác đào tạo nghề cho người lao động; các văn bản đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng là lao động tự do, hộ kinh doanh, người cách ly y tế (F1) và hỗ trợ bổ sung đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021; Kế hoạch thực hiện Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022; Kế hoạch điều tra, thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch Triển khai chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

          2. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động "an sinh xã hội", "đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp tết nguyên đán, thành lập Ban quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo NĐ 131/NĐ-CP, quy chế hoạt động Ban quản lý "Qũy đền ơn đáp nghĩa". Kế hoạch hướng dẫn tặng quà đối tượng Người có công tiêu biểu lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Cam Lộ, 47 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị; kế hoạch tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh -liệt sĩ.

          3. Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch: giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch giảm nghèo, giám sát giảm nghèo, nghèo phát sinh trong năm 2022 theo chuẩn trên địa bàn huyện Cam Lộ theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH; 15 năm bình đẳng giới; tệ nạn mại dâm, ma túy, kiểm tra giám sát công tác BTXH tại các xã, thị trấn; Công văn hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022, phòng, chống và xlý nghiêm hành vi hành h, xâm hi trem; công tác người cao tuổi giai đoạn 2022- 2025, tháng Cao tuổi Việt Nam năm 2022, tham mưu góp ý Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XI một số vấn đề Chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Công văn tăng cưng c gii pháp đm bo thực hin quyn trem; Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2022 – 2025. Công văn hướng dẫn UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 9 tháng năm 2022, Công văn tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Tham mưu UBND huyện Chương trình ký kết công tác Lao động-dạy nghề và giảm nghèo.

          II. Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2022.

          1. Lao động, việc làm, dạy nghề:

- Theo dõi, tổng hợp số liệu giải quyết việc làm, tính đến 15/9 năm 2022[1];

  • Thẩm định, tham mưu UBND huyện đề nghị 1.654 hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP với số tiền trên 2 tỷ đồng([2]). Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn chi trả hỗ trợ đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ.
  • Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch nhu cầu học nghề, tập huấn kỹ năng liên kết sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ năm 2022. Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề; Bàn giao công tác tổng hợp nhu cầu, xây dựng Kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho Trung tâm GDNN-GDTX.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, đăng ký chỉ tiêu thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động trực tiếp năm 2022; tham mưu nội dung ký cam kết thực hiện công tác Lao động - Việc làm - Dạy nghề năm 2022 với các tổ chức CT-XH cấp huyện với UBND các xã, thị trấn([3]).

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn khảo sát người dân địa phương đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Ucraina([4]).

          - Tham mưu thông báo cho các xã, thị trấn, các doanh nghiệp có ký cam kết hợp tác tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với UBND huyện về việc kết thúc thời hạn thực hiện hợp đồng. Làm việc, hướng dẫn Công  ty TNHH Hợp tác Lao động và Thương mại Thái Bình Chi nhánh Quảng Trị làm thủ tục gia hạn thỏa thuận hợp tác đưa người lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài với UBND huyện.

  • Nhập liệu số liệu điều tra vào phần mềm Cung lao động năm 2022([5]).
  • Tham mưu UBND huyện Kế hoạch triển khai thực hiện công tác GDNN trên địa bàn huyện năm 2022; Báo cáo 10 năm kết quả thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.
  • Đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tư vấn tuyển dụng người lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương.

          - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê đối tượng có nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định 61/2016/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ với 104 trường hợp có nhu cầu vay 7 tỷ đồng.

- Tham mưu Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật lao động, kiểm tra 06 doanh nghiệp trên địa bàn huyện[6]

  - Triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động, cụ thể: Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về làm thêm giờ; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Làm việc, nắm bắt thông tin của Công ty CP tập đoàn GD và đầu tư EI - Chi nhánh Quảng Trị về việc tư vấn, tuyển dụng con em trên địa bàn huyện đi du học (vừa học vừa làm) tại Đức; hướng dẫn Chi nhánh làm thủ tục ký cam kết thỏa thuận hợp tác với UBND huyện.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch chỉ tiêu KT-XH năm 2023 về lực lượng lao động, lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm.

- Phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX triển khai đào tạo nghề cho người lao động năm 2022[7], lọc trùng, xác nhận danh sách học viên đối với các lớp còn lại; phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực của cán bộ quản lý GDNN do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

2. Chính sách TBLS và NCC:

- Thực hiện công tác chi trả tiền trợ cấp NCC, tổ chức chi trả tiền trợ cấp cho 945 chế độ ([8])thành tiền gần 1,5 tỷ đồng/ tháng. Theo dõi tăng giảm đối tượng NCC và thân nhân. Theo dõi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế người có công và thân nhân người có công, gia hạn 1.200 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Theo dõi công tác chi trả trợ cấp qua Bưu điện.

- Đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết các chính sách NCC 9 tháng([9]).

          - Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn thăm hỏi đối tượng chính sách và Bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm dần([10]), Trích ngân sách huyện đi thăm các đối tượng chính sách NCC nhân kỷ niệm [11]50 năm ngày giải phóng huyện Cam Lộ và kỷ niệm 47 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị.

- Tham mưu UBND huyện quản lý, chăm sóc nghĩa trang huyện với tổng số 1.600 ngôi, tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Thực hiện chương trình " Hoa dâng mộ liệt sĩ" phân bổ 4.200 hoa để thực hiện chương trình đến  8 NTLS các xã, thị trấn và NTLS huyện.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức điều dưỡng năm 2022 cho 85 đối tượng([12]).

- Phối hợp với Sư đoàn 968, xã Cam Nghĩa, xã Cam Chính, Cam Hiếu tổ chức lễ truy điệu và an táng 07 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn các xã về an táng tại NTLS các xã. Lấy 06 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bàn giao cho NTLS quốc gia Đường 9 để xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy định mới tại Nghị định 131/NĐ-CP.

- - Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát nhà ở người có công và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025. Kết nối và xây dựng 9 nhà tình nghĩa cho NCC([13]).

- Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Cam Nghĩa, Cam Thủy giải quyết hồ sơ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Kết luận của Thanh tra Sở Lao động-TB&XH.

- Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH trao tặng 8 suất quà do Tập đoàn Vingroup tặng 8 đối tượng thương, bệnh binh đặc biệt nặng(15 triệu đồng/suất).

- Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục cho học sinh sinh viên con đối tượng chính sách đợt 1 năm 2022, thành tiền: 124.219.000 đồng, trợ cấp điều dưỡng tại nhà năm 2022, thành tiền: 578.793.600 đồng.

- Đề nghị Trung đoàn 19 thăm và tặng quà 05 đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trung đoàn Bộ binh 19, trị giá 500.000 đồng/ suất. Thông qua Sở Lao động - TB&XH đề nghị Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương tặng 5 suất cho đối tượng NCC có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 triệu đồng/suất.

- Tiếp nhận, tăng mới và điều  chỉnh truy lĩnh trợ cấp 01 đối tượng thương binh xã Cam Nghĩa.

          - Tham mưu UBND huyện: ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ; Công văn vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Thực hiện chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ", cung cấp 4.200 hoa đến 8 NTLS trên địa bàn huyện.

          - Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn đề nghị các tổ chức, cá nhân thăm và tặng quà từ nguồn của Trung ương, tỉnh, huyện và các nguồn khác với tổng số 1.459 suất thành tiền 562,1 triệu đồng[14].

          - Tổ chức đưa đón 14 đối tượng đi điều dưỡng tập trung trong tỉnh; 19 người đi điều dưỡng ngoại tỉnh. Chủ trì, tham mưu UBND huyện, phối hợp với UBND các xã, thị trấn xét chọn 4 đối tượng tham dự hội nghị biểu dương NCC tại tỉnh; 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị khen thưởng tại dự hội nghị biểu dương NCC tại tỉnh. Di chuyển 01 hồ sơ liệt sĩ đến huyện Vĩnh Linh, xác minh đơn thư khiếu nại công dân tại xã Cam Thủy, rà soát chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho 738 trường hợp.

          3. Công tác xã hội:

          - Giám sát công tác thực hiện ký kết và ký kết của các xã, thị trấn về giảm nghèo năm 2022([15]). Chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa UBND cấp xã với các Hội đoàn thể công tác giảm nghèo cấp xã.

          - Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn cấp phát giấy chứng nhận cho 1.087 hộ nghèo, cận nghèo thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trình UBND huyện báo cáo Sở Thông tin và truyền thông.

- Quản lý 6 nhóm BTXH, tổng số trên 2.900 đối tượng([16]) hàng tháng chi trả trên 1,7 tỷ/ tháng, giải quyết 537 hồ sơ phát sinh qua TTHC “1 cửa” đúng thời gian(trong đó mai táng phí 68 trường hợp), theo dõi tình hình biến động tăng giảm đối tượng.

- Thực hiện hỗ trợ tiền điện 9 tháng cho 453 Hộ nghèo, 64 hộ BTXH thành tiền trên 256 triệu đồng.

- Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn thăm hỏi đối tượng Bảo trợ xã hội ([17])bị TNTT, trẻ em nghèo mắc bệnh nan y, tim bẩm sinh, người cao tuổi([18]) nhân dịp tết, dịch bệnh Covid-19, quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày NCT 6/6, tết Trung thu(15/8)[19].

- Phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em trao học bổng cho 82 em do tổ chức Zhishan tài trợ với số tiền: 53 triệu đồng.

          - Phối hợp với phòng Giáo dục-Đào tạo khảo sát 69 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng đề xuất bổ sung từ tổ chức Zhishan.

          - Phối hợp với Quỹ BTTE tỉnh trao 01 suất học bổng cho trẻ em bị nhiễm Dioxin, số tiền 3,25 triệu đồng.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn nắm tình hình, quản lý, theo dõi các đối tượng và BTXH biến động tăng, giảm để giải quyết các chính sách ưu đãi kịp thời.

- Theo dõi tình hình đối tượng ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện.

          - Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại các xã, thị trấn. Khảo sát nhu cầu gạo cứu trợ dịp giáp hạt năm 2022([20]), báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20 về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, báo cáo 15 năm thực hiện Luật Bình Đẳng giới. Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

          - Thẩm định 01 hồ sơ tăng mới hộ nghèo tại xã Thanh An.

          - Tổng hợp tham mưu trình phòng TC-KH ra Quyết định cấp tiền hỗ tiền điện cho hộ nghèo, hộ BTXH với số lượt hộ: 515  số tiền: 166,2 triệu đồng.

          - Kiểm tra, rà soát, xác nhận BHYT tăng giảm thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

          - Báo cáo tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi  nhằm khắc phục hạn chế ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em, giai đoạn 2022-2025.

          - Tiến hành cắm biển báo tại 8 điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn huyện. Khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho 15 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm dữ liệu trẻ em trên toàn quốc.

- Hoàn thiện và cập nhật dữ liệu BTXH thực hiện công tác chi trả, khai thác và sử dụng trên hệ thống quản lý CSDL BTXH theo Nghị định 20/2021/CP-CP.

- Bế giảng 01 lớp bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo Kế hoạch số 1193/KH-SLĐTBXH ngày 02/6/2022 của Sở LĐTB&XH tỉnh về việc tổ chức lớp tập huấn tập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Phối hợp với Quỹ BTTE tỉnh trao tặng 03 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích trong học tập trị giá 02 triệu đồng/chiếc.

          - Tổng hợp danh sách các cụ đủ 90 tuổi, 100 tuổi gửi Sở Lao động-TB&XH tỉnh Quảng Trị.

- Tổng hợp báo cáo số liệu hộ nghèo khó khăn về nhà ở khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Phối hợp với UBND xã Cam Thành tổ chức “ đêm hội trăng rằm” điểm của huyện nhân tết Trung thu (15/8) và thành lập đoàn đi thăm và tặng quà cho 02 trung tâm PHCN Cam Nghĩa, PHCN Tịnh Xá Ngọc Lộ và 4 điểm trường Mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

- Thụ lý hoàn tất hồ sơ đưa 01 người vào Trung tâm BTXH tổng hợp 1 cai nghiện bắt buộc, 01 trường hợp đang chờ Tòa án xét xử[21].

4. Công tác khác:

- Thực hiện hoàn thành các chính sách ưu đãi về cấp, quản lý thẻ BHYT các đối tượng của ngành, xác nhận mua thẻ, gia hạn( nối hạn) BHYT: NCC, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc xét chọn các đối tượng NCC và BTXH để lãnh đạo huyện, các đơn vị, cơ quan, cá nhân đến thăm và tặng quà.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc xét chọn các đối tượng NCC và BTXH để lãnh đạo huyện, các đơn vị, cơ quan, cá nhân đến thăm và tặng quà.

- Thực hiện chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện từ nguồn TW; phối hợp với UBMT huyện, Hội CTĐ huyện kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp([22])..

- Hội nghị cán bộ công chức hướng dẫn và tổ chức đăng ký thi đua khen thưởng năm 2022.

- Tổ chức trực báo các xã, thị trấn đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai tập huấn các văn bản mới đối với NCC, BTXH, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình...

- Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tổ chức kiểm tra về ATVSLĐ, pháp luật lao động một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

III. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất:

  1. Những thuận lợi

- Chủ động xây dựng các Chương trình, Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện; Phối hợp tốt các ngành chức năng để thực hiện triển khai theo hướng dẫn của các Luật, Nghị định, Thông tư đo đó các nhiệm vụ đều thực hiện kịp thời.

- Các chế độ chính sách và công tác chi trả đã đi vào nề nếp, ổn định, các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và hoàn thành các báo cáo đầy đủ lên cấp trên tham mưu cho UBND huyện khi cần.

2. Những khó khăn

- Công tác đào tạo nghề mới được cấp nguồn vốn từ CTMTQG Giảm nghèo bền vững, nguồn vốn lớn, cấp về muộn gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện; công tác xuất khẩu lao động gặp khó khăn do các đơn vị XKLĐ đã cam kết với UBND huyện hầu như đã hết thời hạn, nhiều doanh nghiệp không thực hiện báo cáo kết quả thường xuyên; các doanh nghiệp XKLĐ đang trong quá trình phục hồi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Các văn bản liên quan đến lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội rất nhiều, thay đổi liên tục việc áp dụng kịp thời các chế độ chính sách gây nhiều áp lực và đẩy lên quá tải đối với mỗi cán bộ của phòng.  

- Cán bộ LĐTBXH cấp xã mới, biến động do thay đổi vị trí do đó nghiệp vụ chưa chắc, thông tin báo cáo ngành trong quản lý đối tượng thiếu kịp thời, hồ sơ còn chậm so với khối lượng công việc đã giao.

- Trang thiết bị phục vụ công tác cho cán bộ LĐTBXH cấp xã còn thiếu, kỹ năng về sử dụng CNTT vẫn còn hạn chế với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

          3. Đề xuất:

          - UBND huyện tiếp tục chỉ đạo trung tâm GDNN-GDTX chủ động thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động năm 2022, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đề ra và giải ngân nguồn vốn từ CTMTQG Giảm nghèo bền vững.

          - Đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý theo dõi hoạt động tư vấn, tuyển dụng người lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài.

          - Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo nhiệm vụ sắp xếp bố trí hợp lý trong phân công và thực hiện và phát huy hiệu quả nhiệm vụ ngành LĐTBXH.

III.  Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

- Triển khai điều tra, thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động năm 2022 theo hướng dẫn của Sở Lao động - TB&XH.

- Thực hiện các Dự án: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Phát triển GDNN, việc làm bền vững.

- Theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ đã ký kết với UBND huyện. Theo dõi tình hình lao động huyện Cam Lộ tham gia lao động nước ngoài và lao động nước ngoài về nước.

- Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động; kiểm tra giám sát công tác thực hiện.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn nắm tình hình, quản lý, theo dõi các đối tượng NCC và BTXH biến động tăng, giảm để giải quyết các chính sách ưu đãi kịp thời.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn điều chỉnh điều dưỡng tập trung sang tại nhà đối với các trường hợp chưa đi điều dưỡng, lập kế hoạch điều dưỡng 2023. Chi trả ưu đãi giáo dục đợt 2 năm 2022 cho đối tượng con thương binh - bệnh binh.

- Tham mưu Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động đóng góp quỹ đạt hoặc vượt kế hoạch đặt ra, tham mưu, giám sát việc vận động đóng góp quỹ của các xã, thị trấn.

- Tổ chức đoàn đi cơ sở kiểm tra, giám sát công tác NCC, BTXH và tiếp tục thực hiện công tác chi trả, giám sát, quản lý đối tượng NCC, BTXH trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện công tác thường xuyên, đột xuất, chi trả, giám sát, quản lý đối tượng NCC, BTXH trên địa bàn.

- Theo dõi tình hình đối tượng ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

- Tham mưu UBND huyện, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động - Thương binh và Xã hội 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022./.

      Nơi nhận:                                                                                

- UBND huyện;

- VP huyện ủy, VPUBND huyện;

- Lưu.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thị Thúy Hà

 

[1] Giải quyết việc làm cho 1165 lao động. Trong đó, trong tỉnh: 629 người; ngoại tỉnh: 448 người; XKLĐ: 86 người (Đài Loan: 12, Nhật Bản: 67, Hàn Quốc: 04); Lao động tự do (đi Lào) 02 người.

[2] 272 hộ kinh doanh, với số tiền 816.000.000đ; 115 lao động tự do, với số tiền 172.500.000đ; 745 người cách ly y tế, với số tiền 507.760.000đ; 522 trẻ em được hỗ trợ bổ sung, với số tiền 522.000.000đ

[3] Giải quyết việc làm: 1.280, đào tạo nghề: 668, sát hạch cấp chứng chỉ: 702, tập huấn chuyển giao KHCN: 2.000, tập huấn kỹ năng LKSX 220, XKLĐ: 150

[4] Không có 1 trường hợp nào

[5] 13.683 hộ, trong đó: số hộ có biến động 8.306 hộ, số hộ không biến động 5.377 hộ

[6] (Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi nhánh QT, Công ty Cổ phần Lâm Sản An Thái, Công ty Cổ phần Chế biến Tinh bột sắn An Thái, Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ, Công ty TNHH MTV Lâm Sản QT, công ty TNHH MTV QT Ngọc Mai).

[7] tổ chức, kiểm tra, giám sát 02 lớp đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn (Thanh An, Thị Trấn)

[8] Người HĐCM từ 01/01/45 đến 19/08/45, TB, người hưởng chính sách như TB, bệnh binh, thương binh B, người phục vụ, Ưu đãi tiền tuất, người có công, Bà mẹ VNAH, chất độc hóa học, quân nhân xuất ngũ, đối tượng theo QĐ 62/2012/QĐ-TTg, người HĐCM - KC bị địch bắt tù đày.

[9] chế độ mai táng phí 22 trường hợp, thờ cúng liệt sĩ: 14 trường hợp, di chuyển 01 hồ sơ thương binh đến tỉnh Hải Dương, di chuyển 02 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện về an táng tại Tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa; trang cấp dụng cụ chỉnh cho 15 đối tượng người có công, số tiền: 47.360.000đ (Bốn mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).  

[10] Tổng số 2107 suất thành tiền 636 triệu

[11] Thành tiền 138,5 triệu( trong đó 50 năm: 56,3 triệu  đồng, 75 năm: 82,2 triệu đồng)

[12] Ngoài tỉnh 30, trong tỉnh 55 người

[13] Thông qua sở Lao động -TB&XH đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ 05 nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện kiểm tra, khảo sát và đề nghị Bộ quốc phòng hỗ trợ xây dựng 04 nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công và thân nhân liệt sĩ.

[14] TW: 1225 suất thành tiền 372,6 tr, tỉnh 3 suất thành tiền 3 tr, huyện 170 suất thành tiền 52 tr, nguồn khác 61 suất thành tiền 134,5 tr

[15] ký kết giảm 24 hộ(0,22%)

[16] TMC, Gia đình nuôi trẻ mồ côi; Đơn thân nuôi con nhỏ; Người cao tuổi; Người tàn tật, hộ gia đình nuôi dưỡng người khuyết tật.

[17] 20 triệu đồng

[18] 02 người cao tuổi 100, 81 người tuổi 90 thành tiền 41,5 triệu đồng.

[19] Tổ chức điểm và các hoạt động thăm hỏi tặng quà trên 50 triệu đồng

[20] Không có nhu cầu

[21] 01 trường hợp Xã Cam Hiếu đã đi cai, 01 trường hợp xã Cam Thành đang chờ xét xử

[22] Tổng số 2548 suất thành tiền 1,26 tỷ đồng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ