Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Cam Lộ tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 31/01/2024, UBND huyện về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024, đến cuối tháng 2/2024, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; các phòng, ban, đơn vị của huyện cũng đã triển khai lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC trong các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị theo chỉ đạo của UBND huyện.

Đẩy mạnh công tác CCHC tại thị trấn Cam Lộ

Thông qua kế hoạch tuyên truyền CCHC, các xã, thị trấn, phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC ở đơn vị mình phụ trách; cụ thể hoá 10 nội dung tuyên truyền và 17 nhiệm vụ chi tiết, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền CCHC nhằm duy trì, phát huy điểm số tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2023, cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số CCHC của huyện, góp phần nâng cao chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) trên địa bàn huyện Cam Lộ.

                           Trần Thị Anh – Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 1347

Tổng lượt truy cập: 5.851.726