Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Huyện ủy Cam Lộ đã tổ chức triển khai nhiệm vụ và ký cam kết trách nhiệm triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm 2023 giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với các địa phương, đơn vị

Với chủ đề “Năm quy hoạch và nông thôn mới nâng cao”, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ xác định nhiệm vụ ký cam kết với các địa phương, đơn vị trong năm 2023 là tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; xác định nhiệm vụ, mục tiêu nào chưa hoàn thành, khó đạt để cam kết trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.  

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện trong việc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc; định kỳ hàng quý làm việc với các địa phương, đơn vị, lĩnh vực phụ trách về kết quả triển khai thực hiện nội dung cam kết trách nhiệm. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; ban, ngành, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các nội dung cam kết, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung cam kết có lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể từng nội dung cho các tổ chức cá nhân để thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung cam kết để vừa kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, vừa có cơ sở xem xét trách nhiệm khi không thực hiện đúng các nội dung cam kết; lấy kết quả thực hiện nội dung cam kết các cơ quan, đơn vị làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Anh Vũ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 2054

Tổng lượt truy cập: 2.163.280