Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối tượng BTXH

9:40, Thứ Hai, 2-5-2022

Văn bản quy định:
- Khoản 1, Điều 11; Khoản 1 Điều 14 NĐ 136/2013/NĐ-CP
- Quyết định số 1789/QĐ-BLĐTBXH
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP
- Văn bản hợp nhất số 762/VBHN-BLĐTBXH
Thời gian giải quyết: 3 ngày
File đính kèm 

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ