Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Phong tặng, truy tăng danh hiệu vinh dự Nhà nước “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

9:32, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: UBND xã, thị trấn kiểm tra hồ sơ, lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND xã trình Hội đồng Thi đua khen thưởng xã, thị trấn họp xét, đề nghị (Danh sách, tờ trình).
Bước 2: Phòng Lao động-TB&XH kiểm tra hồ sơ, lập danh sách, tham mưu UBND huyện lập Tờ trình gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp đến UBND các xã, thị trấn;
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH; thân nhân của bà mẹ kê khai theo Mẫu số 01b/BMAH, kèm theo giấy ủy quyền theo Mẫu số 02/BMAH;
- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03/BMAH;
- Tờ trình kèm theo danh sách theo Mẫu số 04/BMAH đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
* Số lượng hồ sơ : 05 bộ hồ sơ và danh sách tờ trình kèm theo
4. Thời hạn giải quyết: mỗi năm giải quyết 03 đợt
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động, TB&XH
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng, Huy hiệu Bà mẹ VNAH
8. Lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH;
- Thân nhân của bà mẹ kê khai theo Mẫu số 01b/BMAH ;
- Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02/BMAH;
- Biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03/BMAH;
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

  
Mẫu số 03/BMAH

UBND Xà……………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN
XÉT ĐỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC
“BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

Thi hành Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số: 56 /NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20.... tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………...... tổ chức cuộc họp để xét duyệt và đề nghị Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thành phần gồm:
1. Ông (bà):.............................................................................................................. ;
2. Ông (bà):.............................................................................................................. ;
3. Ông (bà):.............................................................................................................. ;
4. Ông (bà):.............................................................................................................. ;
5. Ông (bà):.............................................................................................................. ;
6. Ông (bà):.............................................................................................................. ;
7. Ông (bà):.............................................................................................................. ;
8. Ông (bà):.............................................................................................................. ;
9. Ông (bà):.............................................................................................................. ;
Sau khi xác minh hồ sơ, đối chiếu quy định về đối tượng xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Chúng tôi thống nhất đề nghị: Tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho:
Bà: ………………………………………………….; năm sinh: ................................. ;
vì đã có: ………………. là liệt sỹ; ……………. con là thương binh suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; bản thân là................................................................................
Hội nghị kết thúc hồi ………….. giờ ….. ngày ….. tháng …… năm 20....

 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN THỂ

TM. ĐẢNG ỦY
……..ngày …. tháng …. năm 20…
TM. UBND XÃ

 
 
 
 
Mẫu số 01a/BMAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên: .......................................................................... ; Bí danh........................................
Sinh ngày ………tháng……..  năm sinh.......................
Dân tộc: .............................................................................. ; Tôn giáo:.....................................
Nguyên quán: .............................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................
Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................................................
- Thuộc trường hợp: (ghi theo các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 gồm:

TT Họ và tên liệt sỹ
Họ và tên thương binh
Số Bằng TQGC
Số GCNTB-Tỷ lệ
Ngày cấp Quan hệ
với bà mẹ
1        
2        
3        

Tóm tắt về hoàn cảnh (về trường hợp bà mẹ tái giá; con nuôi; tình hình thân nhân; hiện mẹ sống với ai...) ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:
- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công có chứng thực của UBND xã.
- Bản sao Giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ SGKNLĐ từ 81% trở lên có chứng thực của UBND xã.
- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): ......................................................................................
......................................................................................................................................................
Tôi cam đoan về lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

   ………..Ngày …. tháng…. năm 20….
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 01b/BMAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KHAI THÂN NHÂN

1. Phần khai về thân nhân của bà mẹ
Họ và tên người khai: ..............................................................................  Bí danh:........................................................
Năm sinh:.......................................................................................................
Quan hệ với bà mẹ:....................................................................................
Nguyên quán............................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay........................................................................................................................................................................
2. Phần khai về bà mẹ
Họ và tên: ......................................................................................................  Bí danh.........................................................
Sinh ngày…….. tháng………….. năm ...........................................
Dân tộc:........................................................................................................... Tôn giáo........................................................
Nguyên quán............................................................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.....................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm hy sinh (nếu là liệt sỹ), từ trần:....................... tại......................................................................
- Thuộc trường hợp: (ghi theo các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh số (02012/UBTVQH13) gồm:

TT Họ và tên liệt sỹ
Họ và tên thương binh
Số Bằng TQGC
Số GCNTB-Tỷ lệ
Ngày cấp Quan hệ
với bà mẹ
1        
2        
3        

Tóm tắt về hoàn cảnh (về trường hợp bà mẹ tái giá; con nuôi; tình hình thân nhân; hiện mẹ sống với ai...) .........................................................................................................................................................................................................                      
Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:
- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công có chứng thực của UBND xã.
- Bản sao Giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ SGKNLĐ từ 81% trở lên có chứng thực của UBND xã.
- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): .........................................................................................................................
Tôi cam đoan về lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

   ………..Ngày …. tháng…. năm 20….
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
 
Mẫu số 02/BMAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ỦY QUYỀN

Kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước
“Bà mẹ Việt nam anh hùng”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………………….
huyện …………………………. tỉnh Quảng Trị

 
Tên tôi là: ........................................................................... ; bí danh.........................................
Năm sinh.............................................................................
Nguyên quán...............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay............................................................................................................................
Nghề nghiệp................................................................................................................................
là: ………..của bà mẹ:....................................................... ; thuộc đối tượng được tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Nay ủy quyền cho ông (bà): ............................................. ; Sinh năm.....................................
là:..........................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................................
Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ .....
Ông (bà): …………………………..
Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và ký ủy quyền là đúng.
TM. UBND
……….Ngày ….. tháng …. năm 20…
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ