Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

17:32, Thứ Hai, 2-5-2022
  1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký việc nhận con nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

  1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký việc nhận con trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1.  
Đăng ký việc nhận con

 

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  - Việc nhận con của cha, mẹ được thực hiện khi người con và người cha, mẹ còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ và việc nhận là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.
- Khi đăng ký việc nhận con cả người nhận và người được nhận phải có mặt; không được ủy quyền cho người khác khi nộp hồ sơ (trừ trường hợp cha, mẹ đã mất; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự).
- Trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là cha hoặc mẹ (trừ trường hợp người đó đã mất; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự).
- Người cha nhận con trong trường hợp cha, mẹ trẻ sống chung như vợ chồng, không có đăng ký kết hôn và người mẹ để con lại rồi bỏ đi không xác định được địa chỉ thì không cần phải có ý kiến của người mẹ.
5.2 Thành phần hồ sơ
  - Tờ khai đăng ký việc nhận con (theo mẫu).
Tờ khai cần có sự đồng ý của người hiện đang là cha hoặc mẹ của người con (trừ trường hợp người hiện đang là cha hoặc mẹ đã chết; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chết năng lực hành vi dân sự).
- Xuất trình:
+ Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;
+ Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  10.000 đồng
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
 
02 ngày làm việc
 
 
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và bổ sung nội dung ở Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.
Đồng thời ghi chép vào Sổ hộ tịch.
Công chức Tư pháp – hộ tịch Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.
 
B4 Ký duyệt Lãnh đạo UBND 01 ngày làm việc Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.
B5 Trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13
- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 - Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hôn nhân và gia đình, hộ tịch và chứng thực;
 - Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP;
 - Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch; 
 - Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ và biểu mẫu hộ tịch;
- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08. a/2010/TT-BTP
- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị  V/v Quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới  các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
  Lưu ý:
- Sổ hộ tịch phải được viết bằng mực tốt, màu đen.
- Nội dung ghi chép ở Sổ hộ tịch phải đầy đủ được thực hiện theo thông tư 08a/2010/TT-BTP và hướng dẫn sử dụng ở trang đầu tiên của Sổ.
  1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
  1.  
TP/HT-2012-TKCMC.1 Tờ khai đăng ký việc nhận con
  1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
  1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ