Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

17:46, Thứ Hai, 2-5-2022

1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này quy định cách thức thực hiện chương trình đánh giá nội bộ nhằm xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại UBND Thị trấn Cam Lộ.

 1. PHẠM VI

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của UBND Thị trấn Cam Lộ.
3.TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Điều 8.2.2 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
 • Sổ tay chất lượng.
 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa:

 • Sự KPH nặng: Sự không phù hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu lực của hệ thống chất lượng trong việc đảm bảo chất lượng của dịch vụ. Những vấn đề sau đây có thể được coi là sự không phù hợp nặng:
  • Hệ thống chất lượng hoàn toàn không đề cập đến một yêu cầu cần áp dụng trong tiêu chuẩn áp dụng.
  • Một yêu cầu trong hệ thống chất lượng hoàn toàn không được thực hiện trong thực tế hoặc được thực hiện nhưng không có hiệu quả.
  • Có nhiều sự không phù hợp nhẹ lặp lại một cách hệ thống (lặp lại qua các phòng hoặc lặp lại trong các quá trình)
  • Có sự vi phạm những yêu cầu luật định áp dụng đối với việc cung cấp dịch vụ.
 •  Sự KPH nhẹ: Về bản chất là sự không phù hợp xảy ra ngẫu nhiên, gây ảnh hưởng không nghiêm trọng trong hệ thống chất lượng. Sự không phù hợp nhẹ có thể được kết luận khi: 
  • Có khuynh hướng diễn biến xấu nhưng không có hành động khắc phục hoặc phòng ngừa.
  • Yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc trong hệ thống tài liệu không được thực hiện nhất quán và liên tục.
  • Xuất hiện một vài điểm không tuân thủ theo HTQLCL đã được thiết lập tuy nhiên chỉ xảy ra ở một hoặc một số nhỏ lượng thủ tục hành chính xử lý, không xảy ra ở số lượng nhiều, mang tính hệ thống.
 • Các điểm lưu ý: Những khiếm khuyết nhỏ chưa đến mức không phù hợp và không gây ảnh hưởng đáng kể tới các yêu cầu trong hệ thống chất lượng.

 

 • Đánh giá viên nội bộ: là cán bộ, nhân viên trải qua khoá huấn luyện về đánh giá nội bộ. Các đánh giá viên không được đánh giá công việc của mình, nhưng được phép đánh giá công việc của bộ phận của mình.
 • Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay các tình trạng không mong muốn khác.
 • Hành động phòng ngừa: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn hay các tình trạng không mong muốn tiềm ẩn khác.

      4.2 Viết tắt:

 • HĐKPPN:    Hành động khắc phục/ Hành động phòng ngừa
 • KPH:             Không phù hợp
 • HĐKP:          Hành động khắc phục
 • HĐPN:          Hành động phòng ngừa
 • QMR:          Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
TT Hoạt động Trách nhiệm Mô tả công việc Biểu mẫu
5.1 Lập Chương trình đánh giá nội bộ
  Thiết lập Chương trình đánh giá nội bộ và thành lập đoàn đánh giá nội bộ hàng năm QMR QMR có trách nhiệm xây dựng Chương trình đánh giá năm và đảm bảo thực hiện ít nhất 1 cuộc đánh giá nội bộ trong một năm.  theo biểu mẫu BM 03.01 – Chương trình đánh giá nội bộ năm ….
QMR lập danh danh chuyên gia đánh giá hàng năm theo biểu mẫu: BM 03.07 – Danh sách chuyên giá đánh giá năm ….
BM 03.01
BM 03.07
5.2 Chuẩn bị đánh giá
    Đơn vị được giao/ QMR  Dựa vào chương trình đánh giá năm, QMR hoặc Trưởng đoàn đánh giá xây dựng kế hoạch đánh giá từng đợt và thông báo kế hoạch đánh giá  theo biểu mẫu BM 03.02 – Kế hoạch đánh giá nội bộ BM 03.02
5.3 Tiến hành đánh giá
5.3.1 Ghi chép đánh giá Đánh giá viên Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá theo kế hoạch và chương trình đề ra, các nội dung đánh giá được ghi nhận trong biểu mẫu BM 03.03 - Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá. BM 03.03
 
 
 
5.3.2 Phân loại đánh giá  

Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá dựa trên:

 • Xem xét hệ thống tài liệu được xây dựng
 • Xem xét các hồ sơ của HTQLCL
 • Quan sát thực tế hoạt động trên hiện trường

Trong trường hợp phát hiện ra các điểm không phù hợp, đoàn đánh giá nội bộ đưa ra các điểm KPH theo biểu mẫu BM 03.04 - Báo cáo sự KPH
Bộ phận được đánh giá phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của HĐKP về khắc phục và thực hiện đúng thời gian qui định đề ra.

BM 03.04
5.4 Báo cáo đánh giá
5.4.1 Lập báo cáo đánh giá Trưởng đoàn đánh giá Có trách nhiệm tập hợp các điểm không phù hợp và các điểm lưu ý của các thành viên và lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu BM 03.05 – Báo cáo đánh giá nội bộ
Kết quả đánh giá nội bộ được báo cáo với QMR và Lãnh đạo cao nhất của UBND Thị trấn Cam Lộ.
BM 03.05
5.5 Theo dõi kết quả thực hiện HĐKPPN
5.5.1 Thực hiện HĐKPPN Người được chỉ định Trưởng đoàn đánh giá phải theo dõi, xem xét việc thực hiện hành động khắc phục của các bộ phận có điểm KPH theo BM 03.04 - Báo cáo sự KPH
Nếu kết quả khắc phục không đạt thì phát phiếu yêu cầu hành động khắc phục lại.
Nếu kết quả khắc phục đạt thì trưởng đoàn đánh giá ký nhận, lưu hồ sơ kết thúc đánh giá.
Kết quả theo dõi các Báo cáo sự không phù hợp được cập nhật vào biểu mẫu BM 03.06 – Phiếu theo dõi báo cáo sự KPH
BM 03.04
BM 03.06

6. BIỂU MẪU

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
BM 03.01 Chương trình đánh giá năm ….
 1.  
BM 03.02 Kế hoạch đánh giá nội bộ đợt ….
 1.  
BM 03.03 Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá
 1.  
BM 03.04 Báo cáo sự KPH
 1.  
BM 03.05 Báo cáo đánh giá tổng hợp
 1.  
BM 03.06 Phiếu theo dõi báo cáo sự KPH
 1.  
BM 03.07 Danh sách chuyên gia đánh giá

 
 
 
 
 
 
7. HỒ SƠ CẦN LƯU

TT Tên Biểu mẫu
 1.  
Chương trình đánh giá năm ….
 1.  
Kế hoạch đánh giá nội bộ đợt ….
 1.  
Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá
 1.  
Báo cáo sự KPH
 1.  
Báo cáo đánh giá tổng hợp
 1.  
Phiếu theo dõi báo cáo sự KPH
 1.  
Danh sách chuyên gia đánh giá
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 02 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ