Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

17:37, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình giải quyết tố cáo nhằm đảm bảo kiểm soát được công việc giải quyết đơn thư khiếu nại đúng trình tự thủ tục giải quyết và thời gian theo qui định của pháp luật, đem lại thỏa mãn yêu cầu của tổ chức, công dân; đồng thời, góp phần giảm tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ.

 1. PHẠM VI

Áp dụng  đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết tố cáo trên địa bàn và cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân giải quyết thủ tục này
 

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền cấp xã

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
5.2 Thành phần hồ sơ
  - Đơn tố cáo hoặc trình bày trực tiếp;
- Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan nội dung tố cáo.
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Điều 21, Luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định:
1. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.
2. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Phòng tiếp công dân đặt tại trụ sở UBND Thị trấn Cam Lộ.
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tiếp nhận tố cáo:
Cá nhân tố cáo nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp tại UBND cấp xã.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì phải ghi rõ nội dung tố cáo, họ tên, địa chỉ người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo, bản ghi nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận. Khi tiếp nhận thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp thì phải làm giấy biên nhận, có chữ ký của người tiếp nhận và người cung cấp.
Công chức phụ trách tiếp công dân; Chủ tịch UBND xã. Giờ hành chính  
B2 Phân loại và xử lý:
Công chức tiếp công dân sau khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phân loại hồ sơ tố cáo.
Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải tiến hành xác minh tố cáo, thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định;
Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết; không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới; nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xử lý theo quy định.
Công chức tiếp công dân, chủ tịch UBND xã 10  ngày  
B3 Giải quyết tố cáo:
-Người giải quyết tố cáo tiến hành các bước thẩm tra, xác minh và thu thập các tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc giải quyết tố cáo;
Chủ tịch UBND 50 ngày hoặc 80 ngày đối với vụ việc phức tạp  
 
 
 
B4 Ra quyết định và thông báo kết luận giải quyết tố cáo:
Thông báo văn bản kết luận vụ việc tố cáo xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm.
Chủ tịch UBND 10 ngày  
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Luật tố cáo QH10 ngày 11/11/2011 của Quốc hội-Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012;
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.
- Quyết định số 1131/2008/TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thông tư 06/2013/TT-TTCP, ngày 30/09/2013 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;
- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

 
 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Mẫu số 01-TC Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp
 1.  
Mẫu số 02-TC Thông báo về việc không thụ lý GQTC
 1.  
Mẫu số 03-TC Thông báo về việc không thụ lý GQTC tiếp
 1.  
Mẫu số 04-TC Phiếu đề xuất thụ lý tố cáo
 1.  
Mẫu số 05-TC Quyết định thụ lý GQTC và thành lập Tổ xác minh
 1.  
Mẫu số 06-TC Quyết định thụ lý GQTC và giao nhiệm vụ xác minh
 1.  
Mẫu số 07-TC Quyết định về việc thành lập Tổ xác minh tố cáo
 1.  
Mẫu số 08-TC Thông báo về việc thụ lý GQTC
 1.  
Mẫu số 09-TC Biên bản làm việc
 1.  
Mẫu số 10-TC Công văn đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng
 1.  
Mẫu số 11-TC Giấy biên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng
 1.  
Mẫu số 12-TC Công văn trưng cầu giám định
 1.  
Mẫu số 13-TC Quyết định gia hạn GQTC
 1.  
Mẫu số 14-TC Báo cáo của Tổ xác minh
 1.  
Mẫu số 15-TC Báo cáo của cơ quan được giao xác minh
 1.  
Mẫu số 16-TC Kết luận nội dung tố cáo
 1.  
Mẫu số 17-TC Công văn chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
 1.  
Mẫu số 18-TC Biên bản bàn giao vụ việc có dấu hiệu tội phạm
 1.  
Mẫu số 19-TC Thông báo kết quả GQTC

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tài liệu trong hồ sơ
 
 1.  
Đơn tố cáo hoặc biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp
 1.  
Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo
 1.  
Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết
 1.  
Văn bản giải trình của người bị tố cáo
 1.  
Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh
 1.  
Kết luận nội dung tố cáo
 1.  
Quyết định xử lý, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có)
 1.  
Các tài liệu khác có liên quan
 Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp – hộ tịch, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

 
Biểu mẫu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ