Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY

17:40, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Xác nhận để giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Không
5.2 Thành phần hồ sơ
  Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần:
- Bản khai cá nhân mẫu TĐ1 (trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chết thì đại diện thân nhân lập bản khai mẫu TĐ3)
Hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần.
Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần:
- Bản khai cá nhân mẫu TĐ2 (trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạc động kháng chiến bị địch bắt tù đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân lập bản khai mẫu TĐ3)
- Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.
- Bản sao một trong các giấy tờ: lí lịch quân nhân, lí lịch công an nhân dân (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước), hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
- Bản sao giấy tờ, tài liệu khác có giá trị pháp lý lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước.
- Xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời giam tù và nơi bị tù.
5.3 Số lượng hồ sơ
  02 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
+ UBND cấp xã: 05 ngày làm việc
+ Phòng Lao động TBXH: 10 ngày làm việc
+ Sở Lao động TBXH: 15 ngày làm việc
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Tổ chức, cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính (0.5 ngày làm việc)  
 
Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ phê duyệt Công chức Văn hóa – xã hội 03 ngày làm việc  
 
 
 
B4 Phê duyệt Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ 01 ngày làm việc Bản xác nhận
B5 Chuyển hồ sơ lên Phòng Lao động – Thương binh và xã hội Công chức Văn hóa – xã hội 0.5 ngày làm việc  
B6 Giải quyết hồ sơ Phòng Lao động TBXH 10 ngày làm việc  
B7 Giải quyết hồ sơ Sở Lao động TBXH 15 ngày làm việc Quyết định trợ cấp
B8 Nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền và trả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  + Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLDTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
+ Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.
  Lưu ý:
Trường hợp người bị địch bắt tù, đày trước đây đã hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển đến địa phương khác cư trú thì phải làm thủ tục di chuyển hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp 1 lần đến Sở Lao động – TBXH nơi cư trú hiện tại để làm thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng

 
 
 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Mẫu TĐ1 Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hưởng trợ cấp một lần
 1.  
Mẫu TĐ2 Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
 1.  
Mẫu TĐ3 Bản khai cá nhân dùng cho thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

TT Tên hồ sơ
 1.  
Giấy biên nhận hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2 (bản photo)
 1.  
Quyết định trợ cấp
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn hóa xã hội, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ