Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

17:41, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ lĩnh vực người có công nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ lĩnh vực người có công trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ.

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con đẻ của họ
 1.  
Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng
 
 1.  
Xác nhận đơn di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng
 
 1.  
Xác nhận đơn xin đi giám định thương tật của thương binh
 
 1.  
Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân Liệt sĩ
 
 1.  
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với vợ(chồng) liệt sỹ
 
 1.  
Xác nhận bản khai đề nghị khen thưởng Huân chương độc lập cho những gia đình có nhiều con là liệt sỹ
 
 1.  
Đề nghị cấp giấy báo tử
 
 1.  
Xác nhận để được công nhận liệt sỹ đối với người hy sinh trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến còn lưu giữ được một trong các giấy tờ như:giấy báo tử trận; trong Bằng Huân chương, Huy chương, giấy chứng nhận đeo Huân chương, Huy chương...
 
 1.  
Đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương
 
 1.  
Xác nhận để giải quyết chế độ trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc
 
 1.  
Xác nhận thẻ bảo hiểm của người có công với cách mạng bị mất, bị hỏng
 
 1.  
Xác nhận để công nhận liệt sỹ đối với người hy sinh trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến đã được nhân dân và chính quyền địa phương nơi người hy sinh suy tôn, đưa vào an táng...
 
 1.  
Xác nhận để được cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ do bị mất, bị hỏng

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân
 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Theo quy định tại TTHC liên quan tại mục 2 (kèm theo quy trình này).
5.2 Thành phần hồ sơ
  Theo quy định tại TTHC liên quan tại mục 2 (kèm theo quy trình này).
5.3 Số lượng hồ sơ
  Theo quy định tại TTHC liên quan tại mục 2 (kèm theo quy trình này).
5.4 Thời gian xử lý
  Theo quy định tại TTHC liên quan tại mục 2 (kèm theo quy trình này).
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Theo quy định tại TTHC liên quan tại mục 2 (kèm theo quy trình này).
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Tổ chức, cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
 
Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND Công chức Văn hóa xã hội Theo quy định tại TTHC liên quan tại mục 2 (kèm theo quy trình này).
 
B4 Phê duyệt Lãnh đạo UBND
B5 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  Theo quy định tại TTHC liên quan tại mục 2 (kèm theo quy trình này).

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Theo quy định tại TTHC liên quan tại mục 2 (kèm theo quy trình này).

 
 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

TT Tên hồ sơ
 1.  
Giấy biên nhận hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2 tương ứng
 1.  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tương ứng
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn hóa – xã hội, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ