3. Tóm tắt quy trình Quy trình Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển giáo dục

Thứ ba - 15/11/2016 08:34
1. Mục đích:
         Quy trình Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Cam Lộ  được thiết lập, ban hành và duy trì thực hiện để quy định phương pháp tiến hành Khảo sát ,đánh giá thực trạng phát triển giáo dục tại phòng  Giáo dục & Đào tạo đúng  theo trình tự và phù hợp với luật định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình này được áp dụng cho tất cả các đợt Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Cam Lộ do phòng  Giáo dục & Đào tạo tiến hành.
Quy trình này có thể vận dụng cho các đợt kiểm tra của cơ sở ( UBND các huyện, thị xã/ phòng GD&ĐT kiểm tra các trường)
3. Định nghĩa - thuật ngữ và các từ viết tắt
3.1 Định nghĩa thuật ngữ:
3.2 Các từ viết tắt:
 
GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo
CQG Chuẩn quốc gia
UBND Uỷ ban nhân dân
Quyết định
NĐ-CP Nghị định chính phủ
BGD&ĐT, BGD ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
GDTrH Giáo dục trung học
THCS Trung học cơ sở
THPT Trung học phổ thông
TTLT Thông tư liên tịch
BNV Bộ nội vụ
BTC Ban tổ chức
TTg Thủ tướng
TT Thông tư
CT Chỉ thị
V/v Về việc
4. Tài liệu liên quan và tài liệu tham khảo
- Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kì họp thứ 7, thông qua ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/10/2006 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh trung học phổ thông
- Quyết định số: 11/2006/QĐ-BGD&ĐT  ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế xét tốt nghiệp trung học cơ sở.
- Quyết định số: 02/2007/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế xét tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở.
- Quyết định số: 36/2002/BGD&ĐT ngày 30/8/2002  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Về việc ban hành Quy định tạm thời về mục tiêu giáo dục và kế hoạch dạy học bổ túc trung học cơ sở.
- Công văn số 11167/BGDĐT-GDTrH, ngày 05/10/2006 của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông V/v: Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh trung học và sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm
- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
- Quyết định số: 23/2006/BGD&ĐT ngày 22/5/2006  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định giáo dục hoà nhập cho người tàn tật, khuyết tật.
- Quyết định số: 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia;
- Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 28/11/2007 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
- Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục.
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non.
- Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg, ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC, ngày 24/02/2003 Hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.
- Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non.
- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
- Quyết định số: 32/2005/BGD&ĐT ngày 15/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Qui chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;
- Quyết định số: 04/2008/BGD&ĐT ngày 04/2/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học;
- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành Quy định Về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.           
- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS trường THPT  và trường THPT nhiều cấp học.
- Quyết định số: 27/2001/BGD&ĐT ngày 5/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia;
- Quyết định số: 08/2005/BGD&ĐT ngày 14/3/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Công văn số: 6416/THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ngày 25/6/2002 về việc Hướng dẫn kiểm tra trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
- Thông tư số: 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở;
- Quyết định số:  37/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16  tháng 7  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  Ban hành Quy địnhvề phòng học bộ môn.
-  Quyết định số: 11 /2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28 /3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
-  Quyết định số: 37/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo
- Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.
            - Chỉ thị số 71/2008/CT-BGD ĐT, ngày 23/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

- Thông tư số 14/2007/TT-BTC, ngày 8 tháng 3 năm 2007 của Bộ tài chính Hướng dẫn sử dụng kinh phí  thực hiện công tác y tế trong các trường học

5. Nội dung:
5.1  Lưu đồ
 
 
Bước 1 CV phụ trách KH của phòng GD&ĐT
 
Thông báo kế hoạch
 
Kế hoạch khảo sát
 
Bước 2 LĐ và các CV phòng GD&ĐT
 
Khảo sát , đánh giá tại các địa phương
 
 
Báo cáo khảo sát
 
 
Bước 3 Thư ký đoàn khảo sát
 
Tổng hợp báo cáo
 
Bản tổng hợp khảo sát
 
 
 
Bước 4: CV phụ trách KH phòng Giáo dục & Đào tạo
 
Xây dựng nhiệm vụ năm
 
Văn bản chỉ đạo thực hiện Nhiệm vụ năm học
 
 
Bước 5: phòng Giáo dục & Đào tạo
 
Tổ chức hội nghị triển khai
 
 
 
Bước 6: phòng Giáo dục & Đào tạo
 
Lưu hồ sơ,ban hành văn bản,  theo dõi thực hiện
 
 
5.2 Mô tả nội dung :
5.2.1: Chuyên viên phụ trách kế hoạch phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch khảo sát xây dựng kế hoạch năm học.
5.2.2. Lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục tại các xã, thị trấn.Đánh giá theo HD xây dựng KH năm học ngắn hạn và trung hạn của Bộ giáo dục , lập Báo cáo khảo sát.
5.2.3. Thư kí đoàn khảo sát tập hợp số liệu số liệu khảo sát trình lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo xem xét.
5.2.4. Bộ phận kế hoạch – tài chính xây dựng kế hoạch năm học cấp huyện, trình LĐ phòng xem xét, tổ chức thảo luận bổ sung.Ghi ý kiến thảo luận vào sổ họp phòng. CV phụ trách KH căn cứ vào các ý kiến ,hoàn chỉnh kế hoạch năm học, trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
5.2.5. Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện. Thành phần tham gia là các Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường học và lãnh đạo ,chuyên viên phòng Giáo dục.
Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra định kì (25% trường học trong mỗi cấp học) và thông báo đến các trường học.
Cuối mỗi năm học đánh giá tổng quát (tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học) báo cáo UBND huyện và Sở GD&ĐT.  
5.2.6. Văn thư lưu trữ lưu báo cáo kế hoạch và báo cáo tổng kết năm học. 
6. Hồ sơ lưu:
 
TT Tên hồ sơ Nơi lưu
  Quyết định thành lập đoàn khảo sát Văn thư lưu trữ phòng GD&ĐT
  Tổng hợp kết quả khảo sát Văn thư lưu trữ phòng GD&ĐT
  Kế hoạch năm học Văn thư lưu trữ phòng GD&ĐT
C Các Quyết định thanh tra, kiểm tra và kết quả thanh tra kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Văn thư lưu trữ phòng GD&ĐT
  Báo cáo tổng kết năm học Văn thư lưu trữ phòng GD&ĐT
  Biên bản khảo sát  
7. Biểu mẫu:
 
1 Mẫu Xây dựng KH năm học
2 Biên bản khảo sát
3 Quyết định thanh tra, kiểm tra
4 Biên bản thanh tra, kiểm tra
5 Báo cáo tổng kết
6 Kế hoạch năm học
 
Các văn bản đính kèm:
      
File văn bản đầy đủ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây